Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Utskrivningsklara patienter på sjukhus

I den nya lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård finns bestämmelser om hur socialtjänst och öppen vård ska samverka med den slutna vården i planeringen av de fortsatta insatser som patienten har bedömts vara i behov av efter utskrivning från sjukhus.

Mätningen av antalet vårdtillfällen med utskrivningsklara patienter och hur många dagar dessa varit utskrivningsklara har pågått sedan 2014 för den slutna somatiska vården. Den nya lagen ger en ökad aktualitet för mätningarna och från 2017 innefattas också den slutna psykiatriska vården.

Utfall för den slutna psykiatriska vården visas separat. För flertalet län finns data från 1 januari 2017 och framåt. För Stockholms län saknas tills vidare tekniska förutsättningar för att kunna samla in och redovisa data för psykiatrin.

Som indikator används den medelvårdtid som utskrivningsklara patienter varit utskrivningsklara (Fliken dagar). Mätningen görs på alla vårdtillfällen som avslutats under aktuell månad och där patienten varit utskrivningsklar 1 dag eller mer. Under åren 2014 - 2016 gjordes mätningen på alla avslutade vårdtillfällen där patienten var 65 år eller äldre vid utskrivningen. Från 2017 görs inget sådant åldersurval.

Som indikator används också andel vårdplatser som utskrivningsklara patienter belagt i genomsnitt per månad (Fliken platser). Den beräknas som antal platser belagda av utskrivningsklara patienter per 100 disponibla vårdplatser. Uppgiften om antal disponibla vårdplatser hämtas från landstingens rapportering av överbeläggningar och utlokalisera patienter. Utfall i indikatorn redovisas enbart på länsnivå.

I ett kombinationsdiagram (Fliken sammanställning) visas faktiskt antal vårdtillfällen och vårdagar med utskrivningsklara patienter, samt faktiska antalet vårdtillfällen där patienten skrivits ut den dag hen blev utskrivningsklar. Redovisning sker både på läns- och kommunnivå.

Att tänka på vid tolkning.

För tillfället sker byten och anpassningar av IT-system för utskrivningsplanering i flera län. Det utfall i indikatorerna som redovisas för alla län tillsammans är därför inte helt jämförbara över tid.

Medelvårdtiden som utskrivningsklar är just ett medelvärde och det kan finnas förändringar både i antalet vårdtillfällen med utskrivningsklara patienter och antalet vårddagar som dessa varit utskrivningsklara utan att det avspeglas i medelvärdet. I översiktstabellen under grafen finns de data som medelvärdet baseras på för att ge underlag för tolkning och analys.

Den medelvårdtid som utskrivningsklar som visas här bygger på de vårdtillfällen då patienten varit utskrivningsklar minst 1 dag. I flera län används indikatorn som underlag för beräkning av ett eventuellt kommunalt betalningsansvar. I regel inkluderas då även vårdtillfällen där patienten blev utskriven den dag hen blev utskrivningsklar. Det utfallet kan i sådant fall inte jämföras med utfallet här.