Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Utökad primärvårdsuppföljning

Förstärkt vårdgaranti

Vårdgarantin inom primärvården har förstärkts från den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. 

Basinformation om förstärkt vårdgaranti i primärvården (pdf)
Presentationsbilder om förstärkt vårdgaranti i primärvården (pdf)

Uppföljning lanseras i mars

För att följa upp den förstärkta vårdgarantin har en ny modell för primärvårdsuppföljning tagits fram tillsammans med landsting och regioner. Den nya uppföljningsmodellen kommer att införas i alla regioner under 2019. Den första dataredovisningen kommer att publiceras i början på mars.

Primärvården i Sverige tar emot omkring 45 miljoner patientbesök varje år. Den nya uppföljningsmodellen svarar även mot önskemålet att redovisa tillgängligheten i primärvården ur ett bredare perspektiv än att enbart fokusera på vårdgarantins krav.

Frågor och svar gällande utvidgad primärvårdsuppföljning (pdf)

Att notera om uppföljningsmodellen

  • Uppföljningen omfattar
    • patienter med ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig förändring av ett sedan tidigare känt medicinsk problem eller vid en utebliven behandlingseffekt.
    • uppgift om väntetid i antal dagar till ett första besök hos respektive yrkesgrupp i primärvården.
  • Med besök avses traditionella mottagningsbesök, hembesök, distansbesök exempelvis via olika former av e-tjänster samt brev- och telefonkontakter som ersätter det traditionella besöket.
  • Redovisningen genomförs varje månad och uppdateras månatligen.
  • Resultaten svarar på frågan "Hur lång blev väntetiden?" och redovisas i form av andel besök uppdelade på tidsintervallen 0-3 dagar. Data kan även sorteras på bland annat yrkesgrupp och patientens kön.
  • Patienter som själva valt att vänta längre än 3 dagar (PvV) ingår inte i andelsredovisningen.
  • De förhållandevis långa väntetiderna till besök hos andra yrkesgrupper än läkare återspeglar dagens vårdgaranti, som enbart omfattar nybesök till allmänläkare. Primärvårdens uppdrag, som kan variera mellan regioner och landsting är också en faktor som påverkar det redovisade resultatet.