Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Varje dag räknas – resultat

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Den nationella satsningen Varje dag räknas är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att korta väntetiderna i cancervården genom att införa ett nationellt system med så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF).

Ett SVF beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos och ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. Tidsgränserna i förloppen ska enbart omfatta medicinskt motiverad tid och varierar mellan diagnoser och behandlingar.

Väntetiderna i SVF följs upp på nationell nivå genom att hämta in uppgifter om start och stopp av SVF från regionerna till väntetidsdatabasen hos SKL. Endast uppgifter om patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp finns med i redovisningen. Resultaten redovisas på regionala cancercentrums webplatscancercentrum.se 

Resultat från uppföljningen av SVF på cancercentrum.se

Den nationella uppföljningen av vårdförloppen omfattar mätpunkterna:

  • Datum för beslut om att välgrundad misstanke föreligger
  • Datum för start av första behandling ellerför avslut av standardiserat vårdförlopp innan start av första behandling