Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vad mäts och visas på webplatsen - specialiserad vård

Resultaten omfattar ett urval av besök och åtgärder inom planerad specialiserad vård. De som valts ut är framför allt områden med stora volymer och/eller kända tillgänglighetsproblem. Förteckning över specialiteter, operationer och andra åtgärder som ingår i den nationella väntetidsdatabasen

Alla offentliga sjukhus ingår i redovisningen. Privata sjukhus och specialistmottagningar deltar i redovisningen om landstinget/regionen har anmält enheten och om den har rätt förutsättningar att redovisa efterfrågade uppgifter.

Resultaten redovisas på sjukhus/mottagningsnivå och medicinsk specialitet men också som ett genomsnitt för hela landstinget/regionen och för Sverige.

Planerad specialiserad vård – besök och operation/åtgärd

Vad visas? Totalt antal väntande patienter med ett beslut om ett första besök eller en operation/åtgärd och hur stor andel av dem som hittills har väntat 90 dagar eller kortare (måluppfyllelse i procent). Resultatet presenteras i tidsintervall.

Redovisningen innehåller även uppgifter om andel patienter som själva valt att vänta längre än 90 dagar (patientvald väntan) och svarsfrekvens för rapporteringen i procent.

När/hur ofta? Mätningar genomförs och redovisas i hela landet varje månad.

Se resultat för planerad specialiserad vård – besök
Se resultat för planerad specialiserad vård – operation/åtgärd

Aktuellt väntetidsläge och ledig kapacitet

Aktuellt väntetidsläge är en preliminär uppskattning av hur lång tid patienten får vänta inom den specialiserade vården. Ledig kapacitet visar om det finns möjlighet att ta emot patienter från andra vårdgivare. Uppgifterna omfattar samma urval av besöksområden, undersökningar och operationer/åtgärder som väntetidsdatabasen i övrigt.

Syftet är att ge svar på frågan om vem som kan ta emot en patient och när. Det underlättar för patienter att utnyttja sin valmöjlighet och ger vägledning till vårdkoordinatorer vid hänvisning av patienter till andra vårdgivare.

Vad visas? Aktuellt väntetidsläge redovisas i antal veckor utifrån intervallen högst 4 veckor, 5-8 veckor, 9-13 veckor eller längre än 13 veckor. Ledig kapacitet anges med ja eller nej.

När/hur ofta? Uppgifterna uppdateras kontinuerligt och datum för senaste uppdatering framgår.

Se uppgifter om aktuellt väntetidsläge och ledig kapacitet (vem kan ta emot patienter och när?)