Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vad mäts och visas på webplatsen – primärvård

Primärvårdens tillgänglighet redovisas i form av telefontillgänglighet och väntetid till en medicinsk bedömning. Resultaten redovisas på vårdcentrals-/hälsocentralsnivå men också som ett genomsnitt för respektive region och för Sverige.

Kontakt med primärvården – telefontillgänglighet

Vad mäts? Det totala antalet telefonsamtal och hur stor andel av dessa som besvarades samma dag. Resultaten presenteras i form av måluppfyllelse i procent. De kan också sorteras utifrån vårdcentralens driftsform (offentlige eller privat) och typ av telefonisystem.

Uppgifter hämtas endast från vårdcentraler med återuppringnings- eller datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider och omfattar alla samtal som handlar om sjukvårdsrådgivning eller bokning av tid till läkare. Stockholms läns landsting deltar inte i mätningen eftersom landstingets metod för att mäta telefontillgänglighet inte är jämförbar med övriga landet.

När/hur ofta? Mätningen genomförs varje år under två tillfällen, en under våren och en under hösten. Mätperioden är under en kalendermånad. Målet är att i framtiden redovisa telefontillgängligheten varje månad via automatiserade överföringar. Det görs redan inom några regioner.

Vårdcentraler/hälsocentraler som saknar datoriserat telefonisystem deltar inte i mätningen då ingen säker mätmetod finns och jämförbarhet saknas.

Resultat för kontakt med primärvården – telefontillgänglighet

Tid till medicinsk bedömning i primärvården

För att följa upp den förstärkta vårdgarantin har en ny modell för primärvårdsuppföljning tagits fram tillsammans med landsting och regioner. Den nya uppföljningsmodellen kommer att införas i alla regioner under 2019. 

Vad mäts? 

Andel patienter som har fått en medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar. Resultatet ger svar på frågan ”hur lång blev väntetiden” och presenteras per region, vårdcentral, yrkesgrupp, kön samt vårdcentralens driftsform (offentlig eller privat).

Mätningen omfattar patienter som bedömts vara i behov av ett första besök för ett nytt hälsoproblem eller för en kraftig försämring av ett tidigare känt hälsoproblem. Patienter som själva valt att vänta längre än tre dagar ingår inte i redovisningen.

Med medicinsk bedömning avses en slutsats av bedömningen som är dokumenterad i form av en diagnos eller åtgärdskod i patientens journal eller motsvarande.

Med besök avses traditionella mottagningsbesök, hembesök, distansbesök exempelvis via olika former av e-tjänster samt brev- och telefonkontakter som ersätter det traditionella besöket.

När och hur ofta? Redovisningen genomförs varje månad och uppdateras månatligen.

Resultat för besök i primärvården – medicinsk bedömning