Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vad mäts och visas på webplatsen - särskilda satsningar?

Kömiljarden var en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen som syftade till att stimulera insatser för förbättrad tillgänglighet inom specialiserad vård.

Den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa var en stimulansåtgärd fram till 2015 för att förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Måluppfyllelsen redovisas utifrån regelverket i respektive satsning/överenskommelse.

Kömiljard 2014

Vad visas? Andel patienter som fått ett första besök respektive operation/åtgärd inom 60 dagar (måluppfyllelse i procent). Resultaten ger svar på frågan ”hur lång blev väntetiden?” Webbplatsen visar även om grundkravet uppfyllts.

Se resultat för den särskilda satsningen Kömiljarden

Barn- och unga med psykisk ohälsa

Vad visas? Andel genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar/behandlingar inom 30 dagar (måluppfyllelse i procent) på landstingsnivå. Resultaten ger svar på frågan ”hur lång blev väntetiden?”.

Redovisningen innehåller även uppgift om svarsfrekvens och detaljuppgifter såsom andel patienter som själva valt att vänta längre än 30 dagar (patientvald väntan).

När/hur ofta? Mätningar görs varje månad.

Se resultat för den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa