Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Överbeläggningar

Världen över har det skett en övergång från slutna vårdformer till mer öppenvård, vilket bidragit till bättre medicinska resultat och en effektivisering av vården. Sverige ligger långt fram i denna utvecklingsprocess.

Trots denna positiva utveckling finns det fortfarande problem med överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Som ett steg i arbetet för ökad patientsäkerhet har SKL och Socialstyrelsen tillsammans med landsting och regioner därför utvecklat en modell för att varje månad följa upp förekomsten av överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Sedan september 2012 rapporterar landsting och regioner överbeläggningar och utlokaliserade patienter till den nationella databasen. Rapporteringen sker för både somatisk slutenvård och psykiatrisk slutenvård.

O.b.s. Psykiatriförvaltningen i Örebro har inte kunnat rapportera in resultat för maj. Centralsjukhuset i Karlstad har inte kunnat rapportera in resultat för juni.

Ta del av de senaste resultaten

Läs mer om patientsäkerhetsöverenskommelsen på SKL:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

Bakgrund

Under åren 2011-2014 träffade SKL och regeringen en överenskommelse i syfte att intensifiera arbetet med att göra vården säkrare för patienterna. I överenskommelsen ingick uppföljningen av överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

Överbeläggning innebär att en inskriven patient vårdas på en vårdplats
som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats (en vårdplats i sluten vård
med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet
och arbetsmiljö).

Utlokaliserad patient är en inskriven patient som vårdas på en annan
vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för
patienten.