Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Frågor och svar

Hittar du inte svar på just din fråga? Kontakta ditt landsting/region för mer information om vårdgarantin och/eller väntetidsuppföljning. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på Sverige-kartan under fliken Hem.

Kategorier

Från vilken tidpunkt börjar man räkna om remissen är ofullständigt ifylld och skickas tillbaka för komplettering?
Tiden börjar räknas från det att beslut om remiss fattats.

Från vilken tidpunkt börjar man räkna när det gäller en egenanmälan/egenremiss?
Tiden beräknas från den dag då patientens anmälan bedöms och accepteras av verksamheten.

Från vilken tidpunkt börjar man räkna de 90 dagarna som gäller för besöksgarantin?
Tiden börjar räknas från det att beslut om remiss fattats respektive från den dag då egenanmälan accepterats.

Hur hanterar man vårdgarantins tidsgränser när det handlar om behandling som ges under en längre tid? 
Vårdgarantins tidsgränser räknas från tidpunkten när beslut om behandling fattas till dess att denna påbörjas.

En patient har kommit överens med en vårdgivare om en tidsatt vårdkontakt senare än 90 dagar, men ångrar sig och vill få vård inom 90 dagar. Från vilken tidpunkt gäller vårdgarantin?
Tiden räknas från den tidpunkt då patienten meddelar vårdgivaren sitt ändrade beslut. 

PRIMÄRVÅRD

upp

Vad menas med kontakt med primärvården samma dag?
Patienten har rätt att få prata med någon antingen per telefon eller vid ett personligt besök inom primärvården (t.ex. vård-/hälso-/jourcentral) för en bedömning. Kontakt och bedömning via sjukvårdsrådgivningen (1177 Vårdguiden) uppfyller kravet på kontakt samma dag.

Finns det någon behandlingsgaranti inom primärvården?
Nej

Gäller vårdgarantin för besök inom primärvården endast läkarbesök?
Nej. Den som tar kontakt med primärvården och behöver en medicinsk bedömning ska få den bedömingen gjord av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården inom tre dagar.

Vad gäller om den specialiserade vården remitterar till primärvården?
Om en patient remitteras till primärvården för ett nytt hälsoproblem är det ett förstabesök och då gäller tidsgränsen 3 dagar. Om en patient remitteras för uppföljning/kontroll gäller tidsgränsen för den medicinska prioriteringen.

Vad gäller om en specifik vårdcentral inte kan erbjuda en medicinsk bedömning inom 3 dagar?
Vårdcentralen ska hjälpa patienten att få en tid vid en annan vårdcentral inom vårdgarantins tidsgräns på 3 dagar. Se även Allmänna frågor, ”Vad innebär det att landstinget aktivt ska hjälpa patienterna….”

PLANERAD SPECIALISERAD VÅRD

upp

Från vilken tidpunkt börjar vårdgarantin att gälla?
Vårdgarantin gäller från den tidpunkt då beslut om vård har fattats.

Gäller vårdgarantin för remisser mellan olika verksamheter inom den planerade specialiserade vården?
Ja, samma regler gäller oavsett vem som remitterar.

Ska landstingen/vårdgivaren hjälpa till att ordna annan vårdgivare om man inte klarar av att erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgräns?
Ja, om patienten önskar detta ska man aktivt erbjuda vård hos annan vårdgivare och utan att det medför någon merkostnad för patienten. 

Gäller vårdgarantin endast vid besök hos läkare?
Nej, i den specialiserade vården omfattar vårdgarantin alla vårdgivarkategorier (yrken) även sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, psykoterapeut och specialistsjuksköterska m. fl.

I vissa vårdprogram, exempelvis för obesitaskirurgi, deltar patienten i ett besök alternativt gruppbesök där första bedömning görs av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller dietist etc. Räknas detta som ett förstabesök som ska omfattas av vårdgarantin?
Ja. I den specialiserade vården omfattar vårdgarantin förstabesök till alla vårdgivarkategorier (yrken), inte bara till läkare.

Vad gäller om läkaren anser att behandlingen, av medicinska skäl, bör ske efter 90 dagar?
Den medicinska bedömningen är, i samråd med patienten, alltid överordnad vårdgarantin.

Om väntetiden på patientens "hemmasjukhus" överstiger 90 dagar och patienten erbjuds vård någon annanstans men vill vänta kvar, kan patienten då åberopa vårdgarantin?
Nej, genom att välja att vänta kvar avsäger sig patienten vårdgarantin.

Vilka räknas som specialister?
Med specialist avses t.ex. läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykoterapeut och specialistsjuksköterska inom den specialiserade vården. 

Omfattas röntgen av vårdgarantin?
Nej, inte röntgenundersökningar som är enbart utredande. Däremot ingår behandlande röntgenundersökningar, till exempel undersökningar med cortisoninjektion, implantering av elektrod, justering av läge, inläggning av implantat eller liknande.

Omfattas läns-, region-, riks- och högspecialiserad vård av vårdgarantin?
Ja, vårdgarantin gäller all specialiserad vård och vårdgivarkategori (yrke).

Vad gäller om ett landsting inte har viss region- och/eller högspecialiserad vård?
Region- och högspecialiserad vård omfattas alltid av vårdgarantin och via avtal med andra landsting/regioner. 

Kan en patient med hänvisning till vårdgarantin kräva vård utanför landet? 
Nej, vårdgarantin är nationell.

Gäller vårdgarantin även när patienten själv söker specialiserad vård (egenanmälan/egenremiss)?
Ja, samma regler gäller som vid remiss/vårdbegäran från verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Omfattar vårdgarantin bara operationer?
Nej, vårdgarantin omfattar alla slags behandlingar som till exempel läkemedelsbehandling, funktions- och aktivitetsbehandling, psykologisk behandling m.fl.

Omfattas verksamheter inom handikapp och habilitering av vårdgarantin?
Ja, vårdgarantin gäller för besök och behandling i all planerad vård inom de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård.

Omfattas hjälpmedel av vårdgarantin?
Nej, den nationella vårdgarantin gäller inte hjälpmedel, med undantag för utprovning av hörapparater. 

Från när räknas väntetiden för en patient som skall prova ut en hörapparat?
Från den dag när vårdgivaren beslutar att utprovning av hörapparat ska göras.

Om patienten har en hörapparat och man gör bedömningen att den är utdömd eller att hörseln försämrats så en annan hörapparat skall provas ut, vad är då detta för typ av besök?
Eftersom det är en ny utprovning räknas detta som ett nytt behandlingstillfälle och ingår därför i vårdgarantin.

Omfattas rökavvänjning av vårdgarantin?
Ja, om detta ingår i landstingets/regionens vårdutbud.

Omfattas sterilisering av vårdgarantin?
Ja, om detta ingår i landstingets/regionens vårdutbud. 

Omfattas organtransplantation av vårdgarantin?
Nej. När lämpligt organ finns tillgängligt sker transplantation omgående.

Omfattas CPAP-behandling av vårdgarantin? 
Ja, om detta ingår i landstingets/regionens vårdutbud.

Omfattas förnyad medicinsk bedömning (second opinion) av vårdgarantin?
Nej.

Omfattas tandvård av vårdgarantin?
Nej.
Men om tandvårdsbehandlingen är en förutsättning för eller ett reellt led eller moment i en medicinsk utredning eller behandling, som omfattas av vårdgarantin för hälso- och sjukvården, ska tandvårdsbehandlingen erbjudas med samma regler för väntetid som om den omfattades av vårdgarantin.

NATIONELL UPPFÖLJNING AV ÅTERBESÖK

upp

Vad räknas som Återbesök?
Öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde klinik/basenhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande. (enligt Socialstyrelsens Termbank)

Ingår Återbesök i Vårdgarantin?
Nej, vårdgarantin gäller inte återbesök.

Gäller den nationella uppföljningen alla Återbesök?
Uppföljningen gäller kontroll/uppföljning av tidigare genomförd behandling/åtgärd (t ex post-operativ kontroll, kontroll av läkemedelsbehandling, uppföljning av akut-vårdsinsats)
Uppföljningen gäller även kontroll/uppföljning av patienter med långvarig/kronisk sjukdom; patienter som behöver återkommande kontroller
Även återbesök som bokas direkt i samband med till exempel besök, utskrivning från slutenvården eller behandling/operation ingår i uppföljningen.

Vilka Återbesök ingår inte i den nationella uppföljningen?
Operation/åtgärd på mottagning, dagkirurgi eller dagsjukvård
Diagnostisk undersökning (t.ex. endoskopi, undersökning inom klinisk fysiologi, radiologisk undersökning)


Gäller den nationella uppföljningen alla former av Återbesök?
Uppföljningen av återbesök avser tills vidare fysiska möten i form av läkarbesök inom planerad, specialiserad vård till de mottagningar som idag omfattas av väntetidsuppföljningen av första besök.

Gäller uppföljningen av Återbesök alltid bara till läkare?
Inom barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri och specialiserad smärtmottagning ingår alla återbesök oavsett yrkesgrupp.

NATIONELL UPPFÖLJNING AV UNDERSÖKNINGAR

upp

Vilka undersökningar ingår i den nationella uppföljningen?

Planerade undersökningar inom röntgen och klinisk fysiologi. Inga akuta undersökningar ingår.

Ingår undersökningar i Vårdgarantin?
Nej, vårdgarantin gäller inte undersökningar.

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI

upp

Kan en strukturerad telefonintervju (vanligt inom barn- och ungdomspsykiatri) betraktas som ett förstabesök och därmed omfattas av vårdgarantin?
Nej, enbart telefonintervju (helt utan besök) kan inte räknas som bedömning. Telefonintervjun är att betrakta som en komplettering av vårdbegäran inför ett eventuellt första besök.

ALLMÄNNA FRÅGOR

upp

Vem bestämmer när vård ska ges inom vårdgarantins gränser?
Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör om och när tid för besök och behandling ska ske.

Gäller vårdgarantin även vård som ges av privata vårdgivare?
Ja, vårdgarantin gäller all offentligt finansierad vård, även den som ges av privata vårdgivare som har vårdavtal med ett eller flera landsting.

Kan ett förstabesök innehålla utredning och ändå omfattas av garantin?
Ja, ett förstabesök innehåller sannolikt alltid mer eller mindre en "utredning".

Om en patients sjukdomstillstånd är känt hos den mottagande verksamheten, kan det ändå anses som ett förstabesök när patienten ska tas emot?
Ja, i de fall när sjukdomstillståndet oväntat eller kraftigt förändrats/försämrats.

Vad innebär det att landstinget aktivt ska hjälpa patienten till annan vårdgivare om man inte klarar vårdgarantins tidsgräns?
Landstinget/regionen ska informera patienten om rätten till vårdgaranti, ordna ny vårdgivare, ersätta patienten för eventuella merkostnader (sjukresor, hotell, ledsagare m.m.) samt vid behov administrera denna vårdkontakt.

Information ska ges både om innehållet i och innebörden av vårdgarantin. Informationen ska vara individuellt anpassad utifrån patientens behov och förutsättningar. Patienten ska få information om eventuell väntetid för aktuellt besök eller operation.

Patientens önskemål om vårdgivare ska tillmätas stor betydelse. Den som lämnar informationen måste hjälpa patenten att värdera den, ge vägledning och försäkra sig om patientens delaktighet och självbestämmande.

Ska patienten erbjudas vård hos annan vårdgivare först när garantitiden överskridits?
Nej, patienten ska under hela vårdförloppet informeras om den beräknade väntetiden för besök eller behandling och ska, om tiden förväntas bli längre än tidsgränserna, erbjudas vård hos annan vårdgivare.

Vad gäller om hemlandstinget ordnat tid hos en annan vårdgivare utifrån vårdgarantins regler och denne vårdgivare inte kan hålla garantitiden?
Hemlandstinget har ett fortsatt ansvar att erbjuda patienten tid inom tidsgränsen. Problemet bör lösas på ett sådant sätt att patientens besvär och olägenheter minimeras.

Vad händer om det inte finns något sjukhus inom landet som klarar att hålla garantitiden?
Vårdgarantin gäller bara inom landets gränser. I de fall där alla landsting/regioner har längre väntetid än vårdgarantins tidsgränser bör patienten erbjudas vård där väntetiden är kortast.