Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri – så läser du statistiken

Väntetidsstatistiken för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) omfattar samtliga landsting. Statistiken visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande.

 • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
 • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
 • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.


Första bedömning – Väntetiden från att en patient sökt vård inom BUP (eller fått en remiss till BUP) till en första bedömning. Den första bedömningen sker i regel vid första besöket.

Fördjupad utredning – Väntetiden från första bedömning till fördjupad utredning. Fördjupad utredning avser bland annat neuropsykologisk utredning och bedömning av levnadsomständigheter.

Behandling – Väntetiden från första bedömning eller fördjupad utredning till behandling. Behandling avser bland annat ordination av läkemedel och stödjande samtal.

Förtydligande av rubrikerna – Genomförda

 • Andel genomförda inom 30 dagar – Andel patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar. Patienter med patientvald väntan (PVV) är exkluderade.
 • Antal genomförda totalt – Antal patienter som fått en bedömning eller åtgärd under månaden. Alla patienter oavsett väntetid.
 • Antal genomförda exkl PVV – Antal patienter som fått en bedömning eller åtgärd under månaden exklusive patienter med patientvald väntan (PVV).
 • Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare – Antal patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.
 • PVV 31 dagar eller längre – Antal patienter med patientvald väntan (PVV) 31 dagar eller längre.
 • Svarsfrekvens – Andel av BUP-enheterna som rapporterat.

Förtydligande av rubrikerna – Väntande

 • Andel väntande inom 30 dagar – Andel patienter som väntar på en bedömning eller åtgärd och som väntat kortare än tidsgränsen 30 dagar. Patienter med patientvald väntan (PVV) är exkluderade.
 • Antal väntande totalt – Antal patienter som väntar på en bedömning eller åtgärd vid det sista datumet i månaden. Alla väntande patienter oavsett väntetid.
 • Antal väntande exkl PVV – Antal patienter som väntar på en bedömning eller åtgärd exklusive patienter med patientvald väntan (PVV).
 • Väntande, väntetid 30 dagar eller kortare – Antal patienter som väntar på en bedömning eller åtgärd och som väntat kortare än tidsgränsen 30 dagar.
 • PVV 31 dagar eller längre – Antal väntande patienter med patientvald väntan (PVV) 31 dagar eller längre.
 • Svarsfrekvens – Andel av BUP-enheterna som rapporterat.

Statistikens innehåll

Patientvald väntan (PVV) innebär att en patient blivit erbjuden en tid av BUP inom tidsgränsen 30 dagar men valt en tid bortom tidsgränsen.

Patienter med en medicinskt orsakad väntan (MOV) är inte inkluderade i statistiken. MOV innebär att en patient blivit erbjuden en tid av BUP inom tidsgränsen 30 dagar men inte haft möjligheten att ta en tid inom tidsgränsen på grund av medicinska orsaker, tex en akut sjukdom eller skada.

Barn- och ungdomspsykiatri, statistik per månad