Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Som ett led i arbetet med att förbättra tillgängligheten till vård för barn och unga med psykisk ohälsa genomförs uppföljning av väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och första linjens vård.

Genom 2018 års överenskommelse mellan staten och SKL inom området psykisk hälsa får landstingen dela på 250 miljoner för att stimulera utvecklingen inom vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Medlen ska bidra till att öka tillgängligheten och förstärka stöd och behandling, dels inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), dels inom första linjens vård.

Resultatet av uppföljningarna av väntetiderna till första besök och till fördjupad utredning eller behandling kommer kontinuerligt att redovisas här på vantetider.se.

Barn- och ungdomspsykiatrin
Målsättningen för tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin är enligt tidigare särskilda satsningar under perioden 2009-2015, 30 dagar till första besök och 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling. Andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30+30 dagar) inom barn- och ungdomspsykiatrin redovisas månatligen uppdelat per landsting/region.

Redovisning av väntetider inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Första linjen 
En nyhet i årets överenskommelse är att tillgängligheten inom första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa redovisas här på vantetider.se.

Sedan 2014 har ett pilotprojekt drivits för att ta fram en modell med variabler och definitioner. Därefter har modellen kvalitetssäkrats. Pilotprojektets redovisade uppgifter är dock inte jämförbara med de uppgifter som nu publiceras på vantetider.se.

Den nya redovisningen gör det möjligt att följa hur stor andel av patienterna som får komma till ett första besök inom tidsgränsen 7 dagar och hur många patienter som besöker första linjen i respektive landsting/region. Denna statistik redovisas även per kön.

Redovisning av väntetider inom första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa

Läs mer om uppföljning av första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa (öppnas i nytt fönster)

Mer information om arbetet med psykisk hälsa för barn och unga
Läs mer om SKL:s arbete med psykisk hälsa för barn och unga (öppnas i nytt fönster)