Publicerad 19 oktober 2022

Ordlista A till Ö

Akut vårdkontakt

När patientens tillstånd kräver omedelbart omhändertagande av hälso- och sjukvården.

Brevkontakt

Vårdkontakt i öppen vård där kontakten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient sker via brev. Kontakten kan innehållsmässigt likställas med ett besök.

Digital kontakt

Vårdkontakt i öppen vård där kontakten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient sker digitalt. Till exempel genom video, chatt eller liknande kommunikationskanal.

Distanskontakt

Vårdkontakt i öppen vård där hälso- och sjukvårdspersonal och patient inte befinner sig på samma fysiska plats. Det kan vara telefonkontakt, digital kontakt eller brevkontakt.

Första besök

Den inledande vårdkontakten i den specialiserade öppenvården. Första besök har initierats av en vårdbegäran från antingen patienten själv eller via remiss. Första besök har inte medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet).

Förstärkt vårdgaranti för BUP

För barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) finns det sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vårdgaranti. Det innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning. Samt ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller behandling.

Genomförd/faktisk väntetid

Patienter som fått den åtgärd de väntat på, det vill säga väntetiden är avslutad. Jämför med begreppet “Väntande”.

Hembesök

Öppenvårdsbesök i patientens bostad eller motsvarande.

Hemsjukvård

När du som patient får hälso- och sjukvård i din bostad eller motsvarande. Hälso- och sjukvården är sammanhängande över tid.

Hälso- och sjukvård

Åtgärder som behövs för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.

Kömiljarden

SKR och staten har under de senaste åren undertecknat årliga överenskommelser om satsningar på ökad tillgänglighet i vården. Dessa syftar till att öka tillgängligheten genom att tillföra medel till hälso- och sjukvården. Se även “Överenskommelse”.

Medicinsk bedömning

Ett omdöme grundat på insamlad medicinsk information. Medicinsk bedömning görs av legitimerad personal. Omdömet utgör underlag för de åtgärder som avser att avhjälpa patientens problem.

Medicinskt orsakad väntan (MOV)

Patienter vars väntetid påverkats av medicinska orsaker. Till exempel att en operation skjutits fram på grund av en annan sjukdom hos patienten.

Mottagningsbesök

Vårdkontakt i öppen vård där hälso- och sjukvårdspersonal och patient befinner sig på samma fysiska plats.

Måluppfyllelse av vårdgarantin

Visar hur stor andel av patienterna som fått vård inom vårdgarantins tidsgräns. Tidsgränserna är 0 dagar till kontakt. 3 dagar till medicinsk bedömning. 90 dagar till första besök och 90 dagar till operation/åtgärd.

Nationella väntetidsdatabasen

Databas dit regionerna rapporterar data om väntetider i vården. Databasen ligger till grund för den statistik som visas på webben Väntetider i vården. Den nationella väntetidsdatabasen kallas även Signe och förvaltas av SKR.

Operation/åtgärd

I nuläget ingår kirurgiska åtgärder och utredningar och behandlingar inom barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin i uppföljningen. Operation/åtgärd är indelade i definierade vårdutbud/aktiviteter.

Patientvald väntan (PvV)

Patienter som blivit erbjudna en kontakt inom vårdgarantins tidsgräns men som själva valt att vänta längre tid. En orsak kan till exempel vara att få komma till en viss vårdgivare.

Planerad vård

Bokad tid. Inte akut eller drop-in tider.

Primärvård

Hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning för sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Det kan exempelvis vara verksamhet vid vårdcentral, barnhälsovård eller mödrahälsovård.

Satsning

SKR och staten har under de senaste åren undertecknat årliga överenskommelser om satsningar på ökad tillgänglighet i vården. De syftar till att öka tillgängligheten genom att tillföra medel till hälso- och sjukvården. Se även “Överenskommelse".

Slutenvård/sluten vård/heldygnsvård

Hälso- och sjukvård till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård. Exempel på slutenvård är när patienten är inlagd på ett sjukhus.

Specialiserad vård

Hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Exempel är vård som ges på ett sjukhus av specialiserade yrkeskategorier.

Standardiserade vårdförlopp cancer - SVF cancer

SVF cancer beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos och vilka tidsgränser som ska eftersträvas. Satsningen på att korta väntetiderna inom cancervården har tidigare kallats Varje dag räknas. Data från de standardiserade vårdförloppen finns i den nationella väntetidsdatabasen. Statistiken redovisas på webbplatsen för Regionala Cancercentrum i Samverkans (RCC) .

Särskilt orsakad väntan (SOV)

Gäller kontakter inom barn- och ungdomspsykiatrin. Patienter vars väntetid orsakats av särskilda händelser. Det kan till exempel vara en tillfälligt belastad social situation som skilsmässa eller sjukdom/olycka inom familjen.

Telefonkontakt

Vårdkontakt i öppen vård där kontakten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient sker via telefon.

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet är ett mått på primärvårdens tillgänglighet via telefon. Det innebär att invånaren/patienten ska få kontakt samma dag som man kontaktar vården.

Tillgänglighet

Används inom vården för att beskriva patientens tillgång till vård. Begreppet innefattar flera olika typer av tillgänglighet såsom väntetider, öppettider, avstånd och patientens upplevelse av vårdens tillgänglighet.

Undersökningar

En undersökning är en kontroll inom hälso- och sjukvård i syfte att skaffa ytterligare information om patientens hälsotillstånd. På väntetider.se visas väntetidsstatistik till vissa utvalda undersökningar.

Uppskjuten vård

Planerad vård som skjutits på framtiden på grund av yttre orsaker. Begreppet har kommit att användas för den vård som skjutits upp på grund av Covid-19-pandemin.

Utlokalisering

En patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har medicinskt ansvar för patienten och specifik kompetens. Anledningen till en utlokalisering är ofta brist på vårdplatser inom en vårdenhet.

Utskrivningsklar

Patient som av behandlande läkare inte längre bedöms behöva sluten vård. Ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet alternativt i särskilt boende ska hållas så korta som möjligt.

Vården i siffror

Webbplats som visar statistik från hälso- och sjukvården. Det kan till exempel vara specifika behandlingsinsatser, hur patienterna upplever vården, kostnader och resursanvändning i sjukvården och om hur befolkningens utnyttjar vården. Uppgifterna kommer från olika kvalitetsregister och datakällor. Vården i siffror förvaltas av SKR.
Länk till webbplatsen Vården i siffror

Vårdgaranti

Lagstadgad rättighet som innebär att du som patient ska få vård inom en viss tid. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser olika vårdinsatser ska erbjudas. För BUP finns det sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vårdgaranti. Det innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller behandling.

Vårdgarantins tidsgränser

0 – Kontakt med primärvården samma dag
Samma dag som patienten söker hjälp för ett hälsoproblem ska patienten få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök. Vårdgarantin mäts utifrån kontakt via telefon men gäller även för andra kontaktvägar, exempelvis via digitala kanaler eller drop in-besök.

3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar
Patienten ska få en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar.

90 – Första besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar
Om patienten får en remiss till den planerade specialiserade vården ska det ske inom 90 dagar. Det gäller även om patienten sökt vård utan remiss.

90 – Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar
Efter beslut om behandling, till exempel en operation, ska patienten få en tid inom 90 dagar.

Vårdkedja/vårdflöde

Beskrivning av patientens väg genom vården. Från att patienten kontaktar vården till att kontakten avslutas. Det inkluderar alla vårdaktiviteter och ledtider.

Vårdkontakt

Kontakten mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal när sjukvården utförs. En vårdkontakt kan vara ett mottagningsbesök, en distanskontakt eller ett hembesök.

Vårdlots

Vårdlots är en stödfunktion som finns hos de flesta regioner, som hjälper patienten att åberopa rätten till likvärdig vård inom vårdgarantins lagstadgade tidsram. Kan också kallas vårdsluss, vårdgarantienhet, vårdvägvisare eller vårdgarantikansli.

Väntande

Patienter som väntar på en åtgärd. Jämför begreppet “Genomförda”.

Väntetid

Den tid en patient har väntat på en viss aktivitet inom hälso- och sjukvården. Till exempel den tid en patient fått vänta på en knäoperation; tiden mellan hälso- och sjukvårdens beslut att utföra operationen och att operationen påbörjas. Väntetiden kan vara inom planerade tidsramar eller längre än planerat, se Vårdgaranti och PVV, MOV, SOV.

Återbesök

Öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde, vårdcentral eller motsvarande.

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Se “Överenskommelse, ÖK”.

Öppenvård/öppen vård

När hälso- och sjukvård ges till patient som har ett tillstånd där aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar. Exempel på öppenvård är ett besök på en vårdcentral eller ett besök på ett sjukhus.

Överbeläggning

En händelse där en inskriven patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på en tillgänglig/disponibel vårdplats. En disponibel vårdplats är en vårdplats i sluten vård som uppfyller kraven på fysisk utformning, utrustning och bemanning. Som säkerställer en god patientsäkerhet och arbetsmiljö. Anledningen till överbeläggning är ofta brist på disponibla vårdplatser.

Överenskommelse, ÖK

SKR och staten har under de senaste åren undertecknat årliga överenskommelser om satsningar på ökad tillgänglighet i vården. Överenskommelserna syftar till att öka tillgängligheten genom att tillföra medel till hälso- och sjukvården. Överenskommelsen har under de senaste åren benämnts bland annat “En ny, uppdaterad kömiljard 2019” och ”Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020”.

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.