Publicerad 24 maj 2022

Om vårdgaranti

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att du ska få vård inom en viss tid. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser olika vårdinsatser ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Tidsgränser i vårdgarantin 0 – 3 – 90 – 90 dagar

0 – Kontakt med primärvården samma dag

Samma dag som man söker hjälp för ett hälsoproblem ska man få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen, via telefon.

3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar

Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar.

90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar

Om man får en remiss till den planerade specialiserade vården ska man få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård utan remiss.

90 – Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar

Efter beslut om behandling, till exempel en operation, ska man få en tid till detta inom 90 dagar.

Rätt till vård hos annan vårdgivare

Om vårdenheten där patienten sökt vård inte kan erbjuda patienten en tid inom vårdgarantins tidsgräns ska patienten informeras om det och erbjudas vård hos en annan vårdgivare. Det kan ske inom samma eller annan region. Detta ska inte leda till någon merkostnad för patienten.

Som patient kan man avstå från erbjudandet om vård hos en annan vårdgivare och istället välja att vänta kvar. Om patienten gör det kan inte längre vårdgarantins tidsgränser åberopas. Ångrar patienten sitt val kan denne alltid kontakta sin vårdgivare på nytt. Vårdgarantin börjar då gälla från det nya kontaktdatumet.

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin anger inte om vård ska ges eller vilken slags vård som ska ges. Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om man blir akut sjuk eller skadad ska vård ges så snart som möjligt.

Vid dessa tillfällen gäller inte vårdgarantin:

  • om patienten tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet
  • om patienten av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser
  • vid medicinsk service såsom laboratorie- och röntgenundersökning
  • vid utredningar och undersökningar
  • vid hjälpmedelsförsörjning med undantag av utprovning av hörapparater
  • vid återbesök

Läs mer om vårdgaranti i Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2017:30, 9 kap

Läs mer om vårdgaranti i Patientlagen

Patientlagen, SFS 2014:821

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården