Publicerad 12 oktober 2022

Om väntetidsdatabasen

Varje månad rapporterar regionerna data till den nationella väntetidsdatabasen och statistik från den visas på väntetider.se. Väntetidsdatabasen är en lagstadgad databas. Regionerna bär rapporteringsskyldighet som enligt regeringen ska finnas för att följa upp vårdgarantin.

Väntetidsdatabasen samlar information från regionerna genom vårdgivarens vårdinformationssystem, om personers besök i vården. Därefter sker ett urval och en dataöverföring från vårdinformationssystemet till regionens datalager. Där bearbetas data av regionen för vidare överföring till den nationella väntetidsdatabasen. I den nationella väntetidsdatabasen genomförs urval och beräkningar av data som sedan presenteras som väntetidsstatistik på väntetider.se.

I databasen finns stora mängder information om besök och väntetider i vården. Varje år rapporteras omkring 20 miljoner kontakter för primärvården och lika många i den specialiserade vården. Regionerna äger uppgifterna och är personuppgiftsansvariga. SKR tillhandahåller databasen och är personuppgiftsbiträde, på uppdrag av regionerna.

Information och personuppgifter

De personuppgifter som regionerna rapporterar in till databasen är avkodade, varken SKR eller den som besöker webbplatsen väntetider.se kan identifiera några enskilda patienter. I databasen finns ingen information om enskilda personer som går att identifiera, däremot finns det uppgifter som klassas som personuppgifter enligt GDPR, till exempel kön och ålder. Alla uppgifter i väntetidsdatabasen är avidentifierade.

Målet med vårdgarantin är att öka tillgängligheten till vården samt att avveckla köer och väntetider. För att kunna följa upp vårdgarantin har regeringen i hälso-och sjukvårdslagen 9 kap § 3 skrivit in att regionerna ska rapportera in uppgifter om väntetider till en nationell databas.

Lagrum och förordningar

I hälso-och sjukvårdsförordningen 6 kap §3, ska regionernas rapporteringsskyldighet om väntetider fullgöras genom att regionerna lämnar uppgifter om väntetider till den nationella databasen som förs av Sveriges Kommuner och Regioner. Enligt förordning (2019:1118) har SKR till uppgift att tillhandahålla den nationella databas som ska finnas enligt hälso-och sjukvårdslagen (9 kap §3).

I Tillgänglighetsöverenskommelsen mellan regeringen och SKR har medel avsatts för att testa, kvalitetssäkra och utveckla databasen för att skapa förutsättning för utveckling och förbättring av hälso-och sjukvårdens tillgänglighet.

Finansiering och överenskommelser

Staten delfinansierar väntetidsdatabasen genom årliga överenskommelser mellan SKR och regeringen i arbetet med att öka tillgängligheten i vården men även regionerna finansierar genom årliga medel. Utifrån dessa överenskommelser beslutar regionerna om vilka uppgifter de ska rapportera in till databasen. Väntetidsdatabasen och webbplatsen väntetider.se gör det möjligt för beslutsfattare och de som arbetar inom vården att hela tiden följa upp hur många som väntar på olika typer av vård och hur många vårdbesök som genomförs.

Läs mer

Tillgänglighetsöverenskommelsen mellan regeringen och SKR 2021

SKR:s svar på IMY:s frågor om väntetidsdatabasen

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.