Publicerad 17 oktober 2021
Nyhet

Statlig kommitté ökar inte vårdens tillgänglighet

SKR är kritiska till flera av Tillgänglighetsdelegationens förslag som frångår ansvarsförhållanden. Regionerna ansvarar för vården och därmed tillgängligheten för patienterna.

Marie Morell, ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation

Marie Morell

I Tillgänglighetsdelegationens första delbetänkande föreslås ett stort antal åtgärder för att öka vårdens tillgänglighet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är positiva till utredningens långsiktiga och strategiska perspektiv, det är också positivt att kommissionen lyfter vikten av samverkan. Samtidigt saknar SKR en tydlig målbild för arbetet och ser stora risker med uppdrag som riskerar att motverka varandra.

– Vården behöver bli mer tillgänglig. Men lösningarna är inte mer statlig detaljstyrning och att myndigheter får uppdrag som regionerna redan har. Lösningar ligger i att ge regioner rätt förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten och minska väntetiderna, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på SKR.

Viktigt med tydliga roller

SKR ser inte på vilket sätt utredningens förslag om en tillgänglighetskommitté skulle kunna bidra till utveckling och förändringsarbete för bättre tillgänglighet i regionerna. Förslaget om en kommitté med uppdrag att följa upp och föra direkt dialog med regionerna, och möjlighet att sluta enskilda överenskommelser, står i strid med de ansvarsförhållanden som i dag gäller.

– Det är regionerna, som sjukvårdshuvudmän, som äger sina handlingsplaner liksom möjligheterna att genomföra dem, och därmed förbättra tillgängligheten. Inrättandet av en tillgänglighetskommitté, som nu föreslås, skulle innebära att ansvaret blir otydligare och att arbetet med att göra vården mer tillgänglig försvåras, säger Marie Morell.

Det är viktigt att varje aktör tar ansvar för sina delar inom hälso- och sjukvården; att staten utövar sitt ansvar genom lagstiftning och direktiv till myndigheter och att regionerna utvecklar sin verksamhet för att öka tillgängligheten till en god och jämlik vård. Dubbelarbete där liknade uppdrag ges till flera intressenter bör minimeras då otydlighet kring ansvar uppstår.

En viktig förutsättning för det långsiktiga arbetet är en gemensam målbild. Det finns ingen sådan idag och SKR anser att en målbild behöver tas fram av regionerna och staten gemensamt.

Patienten ska involveras

SKR instämmer i utredningens bedömning om vikten av att i god tid involvera, informera och hänvisa patienter som inte kan få vård inom vårdgarantins gräns. Patienten behöver få tydlig information om hur lång väntetiden är och vad nästa steg i behandlingen är. Det är också viktigt att ta hänsyn till patientens valfrihet och behov av kontinuitet.

– Vi behöver minska väntetiderna och förstå att tillgänglighet också handlar om så mycket mer. Patienterna ska vara involverade i planeringen, få kontinuerlig information från vården, bli hänvisade rätt, få hjälp med egenvård och ha möjlighet att få svar på frågor. En viktig förutsättning för en mer tillgänglig vård är en utbyggd digital infrastruktur, säger Marie Morell.

SKR ser positivt på förslaget att en nationell digital infrastruktur utreds skyndsamt. Det krävs stora satsningar och investeringar inom hela den offentliga sektorn för att möjliggöra en ökad digitalisering och att bättre kunna koppla ihop olika vårdgivares tjänster.

Regionerna har genom Inera tagit ett stort ansvar för att utveckla en digital infrastruktur för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsrådgivningen behöver fortsätta utvecklas för att möta invånarnas behov, men SKR anser inte att en statlig reglering i detalj skulle gynna den utvecklingen.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Chef för hälso- och sjukvårdsfrågor

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.