Publicerad 3 juli 2023

Tillgänglighet i vården, vårdgaranti

Regionerna arbetar för att utifrån lokala behov och förhållanden skapa en god och hållbar tillgänglighet i vården. SKR stödjer regionerna på flera olika sätt, med syftet att förbättra tillgängligheten.

God tillgänglighet är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna för en säker vård, omställningen till nära vård och den lokala anpassningen av kunskapsstyrningsarbetet. SKR utgör ett samordnande kansli för regionernas arbete för ökad tillgänglighet, och är samtidigt en länk till den nationella nivån med regeringen, myndigheter och andra aktörer som bidrar till utvecklingen.

Regeringsuppdrag om nationell vårdförmedling

Den 22 juni 2023 beslutade regeringen att ge ett uppdrag till E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen att ta fram förslag till en nationell plan för att möjliggöra regeringens initiativ om en nationell vårdförmedling. Syftet är att myndigheterna ska lämna förslag på ytterligare statliga insatser som kan bidra till att stödja, effektivisera och förenkla regionernas och vårdgivarnas processer och arbetssätt för att erbjuda patienter vård hos en annan vårdgivare med ledig kapacitet eller kortare väntetider. E-hälsomyndigheten får dessutom i uppdrag att ta fram och tillhandahålla en infrastruktur för ett nationellt vårdsöksystem.

Uppdraget ska delredovisas den 31 mars 2024 och slutredovisas senast den 31 mars 2025.

Regeringsuppdraget i sin helhet, Regeringskansliet (PDF)

Som SKR tidigare konstaterat har regionerna redan inrättat olika typer av vårdlotsar och vårdförmedling samt stärkt samverkan mellan regionerna. Vi har i olika sammanhang påpekat att en nationell vårdförmedling bör bygga vidare på den strukturen. Vi anser också att det bästa sättet att öka tillgängligheten till vård är att öka kapaciteten lokalt, i alla regioner, och att samverkan mellan vårdnivåer stärks.

Vårdlotsar hjälper patienter att få vård snabbare

Överenskommelse för ökad tillgänglighet

Överenskommelserna mellan SKR och staten syftar till att stimulera till regionala insatser för ökad tillgänglighet. Under 2023 är det extra aktuellt att korta de väntetider som på många håll ökade under pandemin.

Överenskommelsen 2023 omfattar 2 952 miljoner kronor.

Överenskommelse för ökad tillgänglighet 2023

Vårdgaranti och uppföljning av väntetider

Vårdgarantin innebär att vård ska erbjudas inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Vårdgaranti

Vårdgarantin, Väntetider i vården

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.