Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Tillbaka till nyheter

Första väntetidsstatistiken för 2018 publicerad

Januarisiffrorna för väntetider i vården är nu publicerade. Tillgängligheten till besök och operation har inte förbättrats sedan månaden innan. Skillnaderna är små, men den positiva trend som kunde skönjas mot slutet av 2017, med färre patienter som fått vänta för länge, har inte fortsatt.

Sjukvårdshuvudmännen har under lång tid haft vårdens tillgänglighet i fokus. I vissa landsting och inom vissa specialiteter har man lyckats vända eller bromsa den negativa utvecklingen. Inom flera områden kvarstår dock en sämre tillgänglighet. 

Andel väntande på besök hos specialist

Vid utgången av januari 2018 var det 80 procent av samtliga patienter i landet som inte väntat längre än 90 dagar på ett besök hos en specialist, det vill säga det som är vårdgarantins tidsgräns. Motsvarande siffra för december 2017 var 81 procent. I några landsting, Stockholm, Halland, Östergötland och Gotland, var det 90 procent av patienterna som väntat max 90 dagar.
De som hade de längsta väntetiderna till besök hos specialist är landsting i norr, som Norrbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och Gävleborg.

Inte enbart problem

Specialiteter där tillgängligheten till första specialistbesök är god eller mycket god över riket är exempelvis cancersjukvård och hematologi, där fler än 9 av 10 patienter väntat maximalt 90 dagar. En stor andel av de patienter som väntar på exempelvis ögonsjukvård hade däremot väntat längre än 90 dagar.

Norrlandstingens väntetider till specialistbesök är inte långa inom alla specialiteter.

I Jämtland/Härjedalen har inga patienter med mag- och tarmsjukdom väntat längre än 90 dagar. Det samma gäller för de som väntar på specialistbesök till allmän intermedicin. Specialiteter som exempelvis reumatisk sjukvård, hjärtsjukvård, barn- och ungdomsmedicin och hudsjukvård kan erbjuda 9 av 10 patienter besök inom vårdgarantin.

I Norrbotten är inte heller läget så illa som man får intrycket av när man enbart ser de sammanslagna siffrorna och jämför över riket. Inom flera av de stora volymområdena är det 9 av 10 patienter som väntat max 90 dagar.

Andel väntande till operation

För väntande till operation ser det allmänna läget sämre ut än för besöken. Siffrorna för januari visar en ingen förbättring jämfört med december 2017.

I Hallands, Gotlands, Blekinge och Jönköpings län var det 9 av 10 patienter som väntat på sin operation inom vårdgarantins gräns om 90 dagar. I de norra landstingen var det en klart lägre andel (omkring 60-70 procent) inom 90 dagar.

Några opererande specialiteter har betydligt längre väntetider än övriga. Det gäller till exempel ryggkirurgi, urologi och plastikkirurgi.

Finns ljuspunkter

Inom vissa områden är tillgängligheten god eller mycket god.

När det gäller ögonoperationer har flera landsting en mycket god tillgänglighet till operation. I hälften av landstingen är det 9 av 10 som väntat inom vårdgarantigränsen. Detsamma gäller för ortopediska operationer, i åtta av landets landsting är tillgängligheten mycket god.

I landsting där det allmänna läget visar låg tillgänglighet finns också specialiteter med god tillgänglighet. Det gäller exempelvis gynekologin i både Västernorrland och Gävleborg.

2018-02-22