Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Nyheter

Fler regioner med i senaste primärvårdsuppföljningen

Nu har Sveriges Kommuner och Landsting publicerat februari månads uppgifter om regionernas uppföljning av den förstärkta vårdgarantin i primärvården. Tre regioner har tillkommit i redovisningen utöver de nio som ingick i januari månads uppföljning.

2019-04-04

Läs mer

Första redovisningen av förstärkta vårdgarantin

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Landsting den första uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin i primärvården. I redovisningen ingår uppgifter från nio regioner som börjat leverera uppföljningsdata enligt de nya rutinerna.

2019-03-05

Läs mer

Förstärkt vårdgaranti ska öka primärvårdens tillgänglighet

Vid årsskiftet förändrades vårdgarantin i primärvården. Alla patienter som omfattas av den förstärkta vårdgarantin ska nu kunna få en första medicinsk bedömning inom tre dagar. Det innebär att patienter kan få rätt hjälp med mindre väntan.

2019-01-18

Läs mer

Ökad belastning på primärvården

Höstens uppföljning inom primärvården av tillgängligheten i enlighet med vårdgarantin visar att antalet besök ökat med nästan 10 000 sedan vårens mätning. Det kan vara en av förklaringarna till att tillgängligheten blivit något lägre än tidigare.

2018-12-06

Läs mer

Oförändrad tillgänglighet i primärvården

Vårens uppföljning av tillgängligheten i primärvården visar få förändringar jämfört med föregående mätning. I sju av tjugoen landsting fick 9 av 10 patienter under mätperioden tid för ett läkarbesök inom 7 dagar. I övriga landsting var det cirka 8 av 10 som fick träffa läkare inom vårdgarantins tidsgräns.

2018-05-08

Läs mer

Ny modell för uppföljning av primärvårdens tillgänglighet

Fyra av tio patienter i regionerna Jönköping och Örebro som träffar en fysioterapeut vid sitt första besök i primärvården får tid inom 3 dagar. Det visar en helt ny modell för utökad primärvårdsuppföljning som nu har publicerats här på sajten.

2018-03-15

Läs mer

Första väntetidsstatistiken för 2018 publicerad

Januarisiffrorna för väntetider i vården är nu publicerade. Tillgängligheten till besök och operation har inte förbättrats sedan månaden innan. Skillnaderna är små, men den positiva trend som kunde skönjas mot slutet av 2017, med färre patienter som fått vänta för länge, har inte fortsatt.

2018-02-22

Läs mer

Ny mätning av vårdgarantin i primärvården, våren 2017

9 av 10 patienter som bedömdes att få träffa en läkare i primärvården, fick detta besök inom vårdgarantins tidsgräns som är sju dagar. Det visar den senaste mätningen, som gjordes i mars månad.

2017-05-08

Läs mer

Lätt få träffa läkare i primärvården

9 av 10 patienter som bedömdes behöva få träffa en läkare i primärvården, fick detta besök inom vårdgarantins tidsgräns som är sju dagar. Det visar den senaste mätningen, som gjordes i oktober månad. I åtta landsting/regioner får 90 eller mer procent av patienterna sitt läkarbesök inom vårdgarantins tidsgräns. Västra Götalandsregionen i topp med 93 procent

2016-12-09

Läs mer

"Väntetider och vårdgarantier"

- en rapport som sammanfattar landstingens arbete för att åstadkomma kortare väntetider till vården

2016-11-23

Läs mer

Sommarens pressklipp gällande tillgänglig vård

Sommarens pressklipp gällande tillgänglig vård har både nationella och lokala inslag.

2016-08-22

Läs mer

SKLs seminarium i Almedalen den 4 juli

Frågan om tillgänglighet har varit aktuell i stora delar av landet under sommaren. SKL arrangerade ett seminarium i Almedalen den 4 juli om tillgänglighet.

2016-08-22

Läs mer

Barn och ungas psykiska hälsa

SKL har antagit ett positionspapper för barn och ungas psykiska hälsa i april

2016-06-02

Läs mer

Uppföljning av ledtider inom patologi

Nu finns mer information om projektet: Uppföljning av ledtider inom patologi upplagt på denna sida under rubriken: Veta mer?

2016-01-04

Läs mer

Allt fler utreds i standardiserat vårdförlopp

Från augusti till idag har minst 1014 patienter i Sverige genomgått ett standardiserat vårdförlopp Läs mer

2015-12-18

Läs mer

Lätt få träffa läkare i primärvården

90 procent av de patienter som behövde träffa en läkare i primärvården, fick detta besök inom vårdgarantins tidsgräns som är sju dagar. Det visar den senaste mätningen, som gjordes i oktober månad Läs mer

2015-12-11

Läs mer

Slutrapporten Bättre flyt i vården med goda exempel

Goda exempel på tillgänglighet se länk till rapporten

2015-12-06

Läs mer

Uppföljningen av vårdförloppen igång!

Systemet för nationell uppföljning av standardiserade vårdförlopp i cancervården är nu riggat. Tre landsting har börjat rapportera patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp. Tolv ytterligare startar rapporteringen inom kort. Majoriteten av landstingen har infört standardiserat vårdförlopp inom alla fem föreskrivna diagnoser. Läs mer

2015-11-20

Läs mer

De första uppgifterna för ett standardiserat vårdförlopp har rapporterats

Nu har den första rapporteringen av uppgifter för standardiserat vårdförlopp (SVF) registrerats i den nationella databasen. Läs mer

2015-10-13

Läs mer

Bättre flöde i vården

En nationell konferens kring ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet. Konferensen sätter fokus på hur vi minskar slöseri med patienters tid, ökar kvalitet och patientsäkerhet samt ökar nöjdhet hos medarbetare. Läs mer...

2015-08-12

Läs mer

Alla landsting får del av kömiljarden 2014

Alla landsting har uppfyllt något av de kriterier som krävs för att få ta del av 2014 års fördelning av kömiljarden.

2015-05-28

Läs mer

En miljard för utveckling i vården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om förbättrad tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård.

2015-04-29

Läs mer

Lätt att få träffa läkare i primärvården

91 procent av de patienter som behövde träffa en läkare i primärvården fick sitt besök inom vårdgarantins tidsgräns som är sju dagar. Det visar den senaste mätningen som gjordes i oktober månad.

2014-12-10

Läs mer

Alla landsting får del av kömiljarden 2013

Alla landsting har uppfyllt något av de kriterier som krävs för att få ta del av 2013 års fördelning av kömiljarden.

2014-12-10

Läs mer

Plan för samordnade kunskapsstödjande insatser på området psykisk ohälsa

I en första delrapport från Socialstyrelsen presenteras en plan för samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Till grund för rapporten ligger bland annat kommuners och landstings synpunkter, förslag och idéer kring vilka insatser som behövs framöver.

2014-12-10

Läs mer

Tillgänglighet inom första linjen - en delrapport om utvecklingsarbetet 2013

Under 2013 påbörjades ett utvecklingsarbete med 17 verksamheter från kommuner och landsting som ansvarar för barn och unga med psykisk ohälsa.

2014-12-10

Läs mer

Uppföljningsmodell för vårdplaner inom barn- och ungdomspsykiatrin

Nu finns en webbfilm som handlar om arbetet med att ta fram en modell för uppföljning av vårdplaner.

2014-12-10

Läs mer

Att mäta och planera för en välfungerande sjukvård

I en skrift från RKA och SKL beskrivs hur hälso- och sjukvårdens planering kan förbättras genom att ta fram och analysera data, hur planerna kan användas för styrning och hur resultatet av arbetet kan följas upp på olika nivåer.

2014-12-10

Läs mer

Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och kömiljarden?

Antalet vårdcentraler och besök inom primärvården har ökat men kontinuiteten kan fortsatt förbättras. I den specialiserade vården har köerna kortats, men en av tio väntar över 90 dagar. Det visar en ny rapport från Vårdanalys om tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

2014-12-10

Läs mer

Vårdgaranti och kömiljard, uppföljning 2013 - ny rapport från Socialstyrelsen

Rapporten presenterar utvecklingen av väntetider under 2013. Den redovisar även hur väl landstingen uppfyllt prestationskraven i kömiljarden och vilken ersättning de fått. Rapporten redovisar även en kartläggning av hur vårdcentraler tillämpar vårdgarantin.

2014-12-10

Läs mer

Bättre flöde i vården

I syfte att stötta landstingen och regionerna i arbetet för en säker och tillgänglig vård har Sveriges Kommuner och Landsting fått i uppdrag att genomföra ett nationellt samordningsprojekt. Samtliga landsting/regioner har anmält intresse och i maj 2014 startade projektet Bättre flöde i vården.

2014-12-10

Läs mer

Nya resultat från primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin och kömiljarden

Nu finns resultat från årets höstmätning inom primärvården, liksom oktoberresultaten från de särskilda satsningarna Barn och unga med psykisk ohälsa och Kömiljarden.

2014-01-08

Läs mer

Patientens väg genom vården - väntetidsuppföljning med stöd av patientregistret?

I en ny rapport har Socialstyrelsen tittat på hur ett system för att följa upp väntetider på nationell nivå med stöd av patientregistret kan utformas.

2013-12-19

Läs mer

Ny rapport om väntetider på landets akutmottagningar

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av väntetiderna på Sveriges 70 sjukhusbundna akutmottagningar.

2013-12-19

Läs mer

Nya resultat från den specialiserade vården

Resultat från uppföljningen av besök och operation/åtgärd inom den specialiserade vården finns nu för oktober månad.

2013-12-19

Läs mer

Rapport från Socialstyrelsen om väntetider inom cancervården

I delrapporten Väntetider i cancervården - väntetider från remiss till behandling i cancervården presenteras väntetidssituationen för cancerpatienter i Sverige.

2013-12-19

Läs mer

Månadsuppföljning inom primärvården

Nu finns månadsresultat från primärvården på nya väntetider.se. För första gången redovisas månadsresultat för de landsting/regioner som utöver vår- och höstmätningarna även rapporterar månadsvis.

2013-12-19

Läs mer

Socialstyrelsen presenterar ny rapport om tillgänglighetssatsningen för barn och unga

Socialstyrelsen följer kontinuerligt upp väntetidsutvecklingen inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I en ny rapport presenteras uppföljningen av landstingens insatser 2012.

2013-12-19

Läs mer

Lägesbild - mätpunkter inom barn- och ungdomspsykiatrin inför 2014

Utvecklingsarbetet med att ta fram mätpunkter för upprättad och utvärderad vårdplan inom barn-och ungdomspsykiatrin är nu inne i sitt slutskede.

2013-12-19

Läs mer

Led i helheten - delrapport november 2012

Delrapporten Led i helheten är ett diskussionsunderlag som beskriver några av de samverkansprojekt som pågick under 2012 och som syftar till att det ska bli lättare att följa patientens kontakter med vården.

2013-12-19

Läs mer

18 landsting får ta del av 214 miljoner kr

En majoritet av landstingen/regionerna, 18 stycken, nådde antingen ett eller båda målen inom tillgänglighetssatsningen för barn och unga med psykisk ohälsa under 2012.

2013-12-19

Läs mer

Särskild satsning för barn och unga med psykisk ohälsa 2013

Den särskilda satsningen för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa ingår i Psykiatriöverenskommelsen 2013. Tidigare ingick satsningen i den så kallade Kömiljardsöverenskommelsen. För 2013 gäller samma grundläggande krav och beräkningsmodell som gällde för 2012 och som finns beskrivet i Kömiljardsöverenskommelsen 2012.

2013-12-19

Läs mer

Information om kömiljardsöverenskommelsen 2013

Sveriges Kommuner och Landsting har i Kömiljarden 2013 kommit överens med regeringen om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Syftet är att genom ekonomiska incitament uppmuntra och stärka tillgänglighetsarbetet i landstingen/regionerna.

2013-12-19

Läs mer