Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Klicka på kartan för att byta region

Vårdgarantiläge

Västra Götalandsregionen

Byt region
89%

Telefontillgänglighet Primärvård

89% har fått kontakt inom 0 dagar i våren 2019

Se detaljer
-

Medicinsk bedömning i primärvård

Uppgift Saknas

Se detaljer
71%

Första besök i specialiserad vård

71% har väntat 90 dagar eller kortare i september 2019

Se detaljer
59%

OPERATION/ÅTGÄRD

59% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare i september 2019

Se detaljer

Västra Götalandsregionens väntetidsdata för operation/åtgärd är för perioden april 2018 – januari 2019 inte helt korrekta. På grund av byte av operationsplaneringssystem har Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte kunnat redovisa väntetider till operation/åtgärd under perioden, och därför har siffror från mars 2018 använts för sjukhuset för samtliga mätningar under denna period.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets andel av Västra Götalandsregionens totala antal väntande till operation/åtgärd har mellan april 2017 och mars 2018 varierat mellan 39% och 48%.

Sammanställning Västra Götalandsregionen

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Västra Götalandsregionen:
429 374
Alla regioner:
1 564 120
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, hösten 2018
Västra Götaland : 446 101
Alla regioner : 1 991 694
 • 87%
 • 89%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 89% (Alla regioner: 87%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, hösten 2018
Västra Götaland : 88%
Alla regioner : 88%

Resultaten avser våren 2019

Medicinsk bedömning

En person som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Här visas resultatet.

Fördjupade resultat om Medicinsk bedömning

Totalt antal läkarbesök

Västra Götalandsregionen:
0
Alla regioner:
0
 • 0%
 • 0%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 0% (Alla regioner: 0%)

Resultaten avser

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Västra Götalandsregionen:
56 656
Alla regioner:
314 105
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. Augusti 2019
Västra Götaland: 56 361
Alla regioner : 323 826
 • 75%
 • 71%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 71% (Riket: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Augusti 2019
Västra Götaland:72
Alla regioner : 73%

Resultaten avser september 2019

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Västra Götalandsregionens väntetidsdata för operation/åtgärd är för perioden april 2018 – januari 2019 inte helt korrekta. På grund av byte av operationsplaneringssystem har Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte kunnat redovisa väntetider till operation/åtgärd under perioden, och därför har siffror från mars 2018 använts för sjukhuset för samtliga mätningar under denna period.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets andel av Västra Götalandsregionens totala antal väntande till operation/åtgärd har mellan april 2017 och mars 2018 varierat mellan 39% och 48%.

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Västra Götalandsregionen:
26 877
Alla regioner:
135 385
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). Augusti 2019
Västra Götaland: 26 782
Alla regioner : 139 752
 • 64%
 • 59%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 59% (Alla regioner: 64%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Augusti 2019
Västra Götaland:56%
Alla regioner : 59%

Resultaten avser september 2019

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad.

Fördjupade resultat om Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 66%
 • 66% (Alla regioner: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 76%
 • 76% (Alla regioner: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016

Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Resultaten är uppdelade på somatisk och psykiatrisk slutenvård. Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultaten nedan avser antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Fördjupade resultat om Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Överbeläggning

Somatik
5,4
Somatik Sverige
4,4
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

Somatik
2
Somatik Sverige
2
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Resultaten avser september 2019