Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Klicka på kartan för att byta landsting

Vårdgarantiläge

Region Värmland

Byt region/landsting
83%

Telefontillgänglighet Primärvård

83% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
86%

Läkarbesök Primärvård

86% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
86%

Första besök i specialiserad vård

86% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
61%

OPERATION/ÅTGÄRD

61% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
Region Värmland Logo
 • Resultat primärvård
 • 054-61 52 10
 • Resultat specialiserad vård
 • 054-61 42 49

Sammanställning Region Värmland

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Region Värmland:
58 438
Alla landsting:
1 991 694
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2018
Värmland : 56 747
Alla landsting : 1 975 793
 • 88%
 • 83%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 83% (Alla landsting: 88%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2018
Värmland : 80%
Alla landsting : 86%

Resultaten avser hösten 2018

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Region Värmland:
6 098
Alla landsting:
228 932
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2018
Värmland: 6 142
Alla landsting : 218 318
 • 89%
 • 86%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 86% (Alla landsting: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2018
Värmland : 92%
Alla landsting : 90%

Resultaten avser hösten 2018

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Region Värmland:
6 383
Alla landsting:
302 743
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. November 2018
Värmland: 6 434
Alla landsting : 301 995
 • 81%
 • 86%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 86% (Riket: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. November 2018
Värmland:89
Alla landsting : 84%

Resultaten avser december 2018

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Region Värmland:
6 295
Alla landsting:
128 689
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). November 2018
Värmland: 6 130
Alla landsting : 136 777
 • 71%
 • 61%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 61% (Alla landsting: 71%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. November 2018
Värmland:66%
Alla landsting : 74%

Resultaten avser december 2018

Väntat mindre än 60 dagar

Här visas andelen patienter som fått ett förstabesök respektive operation/åtgärd inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Fördjupade resultat om Väntat mindre än 60 dagar

Måluppfyllelse förstabesök

 • 77%
 • 63%
 • 63% (Alla landsting: 77%)
Andel patienter som fått ett förstabesök till specialiserad vård inom 60 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är 69 procent eller lägre för aktuell månad.

Måluppfyllelse operation/åtgärd

 • 70%
 • 62%
 • 62% (Alla landsting: 70%)
Andel patienter som fått sin operation/åtgärd inom 60 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är 69 procent eller lägre för aktuell månad.

Resultaten avser december 2018

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad.

Fördjupade resultat om Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 61%
 • 61% (Alla landsting: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 65%
 • 65% (Alla landsting: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016

Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Resultaten är uppdelade på somatisk och psykiatrisk slutenvård. Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultaten nedan avser antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Fördjupade resultat om Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Överbeläggning

Somatik
1,4
Somatik Sverige
4,2
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

Somatik
1,7
Somatik Sverige
2,3
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Resultaten avser december 2018