Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Utskrivningsklara patienter på sjukhus

Utskrivningsklar är en patient när hälsotillståndet är sådant att behandlande läkare bedömer att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom den slutna vården.

Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård från 1 januari 2018, syftar bl a till att patienter som har behov av fortsatta insatser från socialtjänst och/eller öppen vård ska kunna skrivas ut så snart som möjligt efter att de bedömts vara utskrivningsklara.

Här visas utfall i indikatorer som avser att ge en bild av hur följsamheten till och effekterna av lagstiftningen utvecklas.

Läs mer om vad som mäts och hur.

Östergötland och Jämtland är mitt uppe i systembyte och rapporterar inte. Skåne har 1 månads eftersläpning i sin rapportering. Vi saknar alltså data från 3 län för september. Tänk på det här när du värderar utfallet för landet som helhet (alla län) för de senaste månaderna.

Laddar in data...

Översikt dagar

Exportera till Excel