Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Klicka på kartan för att byta landsting

Vårdgarantiläge

Alla landsting

Byt region/landsting

Västra Götalandsregionens väntetidsdata för operation/åtgärd är för perioden april-november 2018 inte helt korrekta. På grund av byte av operationsplaneringssystem har Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte kunnat redovisa väntetider till operation/åtgärd under perioden, och därför har siffror från mars 2018 använts för sjukhuset för april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets andel av Västra Götalandsregionens totala antal väntande till operation/åtgärd har mellan april 2017 och mars 2018 varierat mellan 39% och 48%.

88%

Telefontillgänglighet Primärvård

88% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
89%

Läkarbesök Primärvård

89% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
81%

Första besök i specialiserad vård

81% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
71%

OPERATION/ÅTGÄRD

71% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer

Sammanställning Alla landsting

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Alla landsting:
1 991 694
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2018
Alla landsting : 1 975 793
 • 88%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • (Alla landsting: 88%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2018
Alla landsting : 86%

Resultaten avser hösten 2018

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Alla landsting:
228 932
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2018
Alla landsting : 218 318
 • 89%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • (Alla landsting: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2018
Sverige : 0%
Alla landsting : 90%

Resultaten avser hösten 2018

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Alla landsting:
302 743
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. November 2018
Alla landsting : 301 995
 • 81%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • (Riket: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. November 2018
Alla landsting : 84%

Resultaten avser december 2018

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Västra Götalandsregionens väntetidsdata för operation/åtgärd är för perioden april-november 2018 inte helt korrekta. På grund av byte av operationsplaneringssystem har Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte kunnat redovisa väntetider till operation/åtgärd under perioden, och därför har siffror från mars 2018 använts för sjukhuset för april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets andel av Västra Götalandsregionens totala antal väntande till operation/åtgärd har mellan april 2017 och mars 2018 varierat mellan 39% och 48%.

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Alla landsting:
128 689
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). November 2018
Alla landsting : 136 777
 • 71%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • (Alla landsting: 71%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. November 2018
Alla landsting : 74%

Resultaten avser december 2018

Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Resultaten är uppdelade på somatisk och psykiatrisk slutenvård. Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultaten nedan avser antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Fördjupade resultat om Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Överbeläggning

Somatik
-1
Somatik Sverige
4,2
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

Somatik
-1
Somatik Sverige
2,3
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Resultaten avser december 2018