Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Klicka på kartan för att byta region

Vårdgarantiläge

Region Skåne

Byt region
76%

Telefontillgänglighet Primärvård

76% har fått kontakt inom 0 dagar i våren 2019

Se detaljer
-

Medicinsk bedömning i primärvård

Uppgift Saknas

Se detaljer
73%

Första besök i specialiserad vård

73% har väntat 90 dagar eller kortare i augusti 2019

Se detaljer
58%

OPERATION/ÅTGÄRD

58% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare i augusti 2019

Se detaljer

Sammanställning Region Skåne

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Region Skåne:
85 438
Alla regioner:
1 564 120
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, hösten 2018
Skåne : 364 439
Alla regioner : 1 991 694
 • 87%
 • 76%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 76% (Alla regioner: 87%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, hösten 2018
Skåne : 81%
Alla regioner : 88%

Resultaten avser våren 2019

Medicinsk bedömning

En person som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Här visas resultatet.

Fördjupade resultat om Medicinsk bedömning

Totalt antal läkarbesök

Region Skåne:
0
Alla regioner:
0
 • 0%
 • 0%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 0% (Alla regioner: 0%)

Resultaten avser

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Region Skåne:
57 143
Alla regioner:
323 826
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. Juli 2019
Skåne: 57 622
Alla regioner : 318 980
 • 73%
 • 73%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 73% (Riket: 73%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Juli 2019
Skåne:78
Alla regioner : 76%

Resultaten avser augusti 2019

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Region Skåne:
19 843
Alla regioner:
139 752
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). Juli 2019
Skåne: 18 929
Alla regioner : 136 910
 • 59%
 • 58%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 58% (Alla regioner: 59%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Juli 2019
Skåne:60%
Alla regioner : 63%

Resultaten avser augusti 2019

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad.

Fördjupade resultat om Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 91%
 • 91% (Alla regioner: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 95%
 • 95% (Alla regioner: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016

Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Resultaten är uppdelade på somatisk och psykiatrisk slutenvård. Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultaten nedan avser antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Fördjupade resultat om Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Överbeläggning

Somatik
8,3
Somatik Sverige
5,8
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

Somatik
1,5
Somatik Sverige
2,5
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Resultaten avser augusti 2019