Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Klicka på kartan för att byta region

Vårdgarantiläge

Region Östergötland

Byt region
83%

Telefontillgänglighet Primärvård

83% har fått kontakt inom 0 dagar i hösten 2018

Se detaljer
80%

Medicinsk bedömning i primärvård

80% har fått medicinsk bedömning inom 3 dagar av legitimerad personal i april 2019

Se detaljer
82%

Första besök i specialiserad vård

82% har väntat 90 dagar eller kortare i april 2019

Se detaljer
77%

OPERATION/ÅTGÄRD

77% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare i april 2019

Se detaljer
Region Östergötland Logo

Sammanställning Region Östergötland

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Region Östergötland:
95 872
Alla regioner:
1 991 694
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2018
Östergötland : 96 132
Alla regioner : 1 975 793
 • 88%
 • 83%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 83% (Alla regioner: 88%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2018
Östergötland : 80%
Alla regioner : 86%

Resultaten avser hösten 2018

Medicinsk bedömning

En person som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Här visas resultatet.

Fördjupade resultat om Medicinsk bedömning

Totalt antal läkarbesök

Region Östergötland:
23 622
Alla regioner:
258 661
 • 82%
 • 80%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 80% (Alla regioner: 82%)

Resultaten avser april 2019

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Region Östergötland:
9 732
Alla regioner:
304 523
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. Mars 2019
Östergötland: 10 618
Alla regioner : 304 145
 • 82%
 • 82%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 82% (Riket: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Mars 2019
Östergötland:81
Alla regioner : 82%

Resultaten avser april 2019

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Region Östergötland:
4 339
Alla regioner:
128 632
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). Mars 2019
Östergötland: 4 596
Alla regioner : 130 768
 • 71%
 • 77%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 77% (Alla regioner: 71%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Mars 2019
Östergötland:79%
Alla regioner : 71%

Resultaten avser april 2019

Väntat mindre än 60 dagar

Här visas andelen patienter som fått ett förstabesök respektive operation/åtgärd inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Fördjupade resultat om Väntat mindre än 60 dagar

Måluppfyllelse förstabesök

 • 77%
 • 79%
 • 79% (Alla regioner: 77%)
Andel patienter som fått ett förstabesök till specialiserad vård inom 60 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är 69 procent eller lägre för aktuell månad.

Måluppfyllelse operation/åtgärd

 • 68%
 • 75%
 • 75% (Alla regioner: 68%)
Andel patienter som fått sin operation/åtgärd inom 60 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är 69 procent eller lägre för aktuell månad.

Resultaten avser april 2019

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad.

Fördjupade resultat om Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 89%
 • 89% (Alla regioner: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 91%
 • 91% (Alla regioner: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016

Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Resultaten är uppdelade på somatisk och psykiatrisk slutenvård. Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultaten nedan avser antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Fördjupade resultat om Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Överbeläggning

Somatik
8,1
Somatik Sverige
4
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

Somatik
2,2
Somatik Sverige
2
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Resultaten avser april 2019