Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Klicka på kartan för att byta region

Vårdgarantiläge

Region Norrbotten

Byt region
89%

Telefontillgänglighet Primärvård

89% har fått kontakt inom 0 dagar i juli 2019

Se detaljer
93%

Medicinsk bedömning i primärvård

93% har fått medicinsk bedömning inom 3 dagar av legitimerad personal i augusti 2019

Se detaljer
52%

Första besök i specialiserad vård

52% har väntat 90 dagar eller kortare i augusti 2019

Se detaljer
42%

OPERATION/ÅTGÄRD

42% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare i augusti 2019

Se detaljer

Sammanställning Region Norrbotten

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Region Norrbotten:
54 348
Alla regioner:
302 309
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, juni 2019
Region Norrbotten : 53 201
Alla regioner : 276 706
 • 89%
 • 89%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 89% (Alla regioner: 89%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, juni 2019
Region Norrbotten : 86%
Alla regioner : 84%

Resultaten avser juli 2019

Medicinsk bedömning

En person som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Här visas resultatet.

Fördjupade resultat om Medicinsk bedömning

Totalt antal läkarbesök

Region Norrbotten:
18 122
Alla regioner:
274 056
 • 82%
 • 93%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 93% (Alla regioner: 82%)

Resultaten avser augusti 2019

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Region Norrbotten:
11 283
Alla regioner:
323 826
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. Juli 2019
Region Norrbotten: 10 843
Alla regioner : 318 980
 • 73%
 • 52%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 52% (Riket: 73%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Juli 2019
Region Norrbotten:58
Alla regioner : 76%

Resultaten avser augusti 2019

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Region Norrbotten:
4 016
Alla regioner:
139 752
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). Juli 2019
Region Norrbotten: 4 092
Alla regioner : 136 910
 • 59%
 • 42%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 42% (Alla regioner: 59%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Juli 2019
Region Norrbotten:48%
Alla regioner : 63%

Resultaten avser augusti 2019

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad.

Fördjupade resultat om Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 84%
 • 84% (Alla regioner: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 77%
 • 77% (Alla regioner: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016

Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Resultaten är uppdelade på somatisk och psykiatrisk slutenvård. Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultaten nedan avser antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Fördjupade resultat om Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Överbeläggning

Somatik
5
Somatik Sverige
5,8
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

Somatik
3,6
Somatik Sverige
2,5
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Resultaten avser augusti 2019