Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Utskrivningsklara patienter på sjukhus

Utskrivningsklar är en patient när hälsotillståndet är sådant att behandlande läkaren  bedömer att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom den slutna vården.

Betalningsansvarslagen, ersatt av lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård från 1 januari 2018, syftar bl a till att patienter som har behov av fortsatta insatser från socialtjänst och/eller öppen vård ska kunna skrivas ut så snart som möjligt efter att de bedömts vara utskrivningsklara.

I den nya lagen finns bestämmelser om hur socialtjänst och öppen vård ska samverka med den slutna vården i planeringen av de fortsatta insatser som patienten har bedömts vara i behov av efter utskrivningen från sjukhus.

Mätningen av antalet vårdtillfällen med utskrivningsklara patienter och hur många dagar dessa varit utskrivningsklara har pågått sedan 2014 för den slutna somatiska vården. Den nya lagen ger en ökad aktualitet för mätningarna och från 2017 innefattas också den slutna psykiatriska vården.

Som indikator används den medelvårdtid som utskrivningsklara patienter varit utskrivningsklara. Mätningen görs på alla vårdtillfällen som avslutats under aktuell månad och där patienten varit utskrivningsklar 1 dag eller mer. Under åren 2014 - 2016 gjordes mätningen på alla avslutade vårdtillfällen där patienten var 65 år eller äldre vid utskrivningen. Från 2017 görs inget sådant åldersurval.

Som indikator används också andel vårdplatser som utskrivningsklara patienter belagt i genomsnitt per månad. Den beräknas som antal platser belagda av utskrivningsklara patienter per 100 disponibla vårdplatser. Uppgiften om antal disponibla vårdplatser hämtas från landstingens rapportering av överbeläggningar och utlokalisera patienter.