Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Utökad primärvårdsuppföljning

Primärvården i Sverige tar emot omkring 45 miljoner patientbesök varje år. Hur väntetiderna till besöken ser ut har hittills endast följts upp för en del av läkarbesöken. Nu finns en ny uppföljningsmodell som råder bot på det.

Modellen för utökad primärvårdsuppföljning för såväl lokal som nationell redovisning togs fram tillsammans med landsting och regioner under 2016. Uppföljningsmodellen svarar mot önskemålet att redovisa tillgängligheten i primärvården ur ett bredare perspektiv än att enbart fokusera på det vårdgarantin föreskriver.

Modellen införd i tre landsting

Modellen har utprovats och införts i regionerna Jönköping och Örebro. Som första övriga landsting kan nu Region Norrbotten leverera data enligt den gemensamt framtagna modellen för utvidgad uppföljning och kan därmed redovisa tillgängligheten till samtliga yrkesgrupper inom primärvården.

Resultaten från rapporteringen redovisas på prov och ska än så länge ses som exempel på hur data kan komma att presenteras då modellen är införd i hela landet. 

Frågor & Svar om modellen

I samband med införandet av den nya utvidgade uppföljningsmodellen har projektledningen vid SKL fått en rad frågor om rutiner, tolkningar och definitioner. Nu finns ett dokument med en samling av sådana frågor och svar. 
Frågor och svar gällande utvidgad primärvårdsuppföljning (pdf)

Mål att alla landsting och regioner redovisar 2019

Ett av målen i 2018 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting är att alla landsting och regioner senast januari 2019 ska redovisa efterfrågade uppgifter enligt den utökade modellen. Med det skapas en bredare underlag för presentation av primärvårdens tilgänglighet.

Att notera om redovisningen

  • Uppföljningen omfattar
    • patienter med ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig förändring av ett sedan tidigare känt medicinsk problem eller vid en utebliven behandlingseffekt.
    • uppgift om väntetid i antal dagar till ett första besök hos respektive yrkesgrupp i primärvården.
  • Med besök avses traditionella mottagningsbesök, hembesök, distansbesök exempelvis via olika former av e-tjänster samt brev- och telefonkontakter som ersätter det traditionella besöket.
  • Redovisningen genomförs varje månad och uppdateras månatligen.
  • Resultaten svarar på frågan "Hur lång blev väntetiden?" och redovisas i form av andel besök uppdelade på tidsintervallen samma dag, 0-3 dagar eller 0-7 dagar. Data kan även sorteras på bland annat yrkesgrupp och patientens kön.
  • Patienter som själva valt att vänta längre än sju dagar (PvV) ingår inte i andelsredovisningen.
  • De förhållandevis långa väntetiderna till besök hos andra yrkesgrupper än läkare återspeglar dagens vårdgaranti, som enbart omfattar nybesök till allmänläkare. Primärvårdens uppdrag, som kan variera mellan regioner och landsting är också en faktor som påverkar det redovisade resultatet.

Redovisning av utökad uppföljning i primärvården