Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Uppföljning av standardiserade vårdförlopp

Den nationella databasen erbjuder möjlighet att realisera uppföljningen av aktuella mätpunkter och ledtider i arbetet med standardiserade vårdförlopp inom cancervården, i enlighet med överenskommelsen om kortare väntetider i cancervården.

Införandet av standardiserade vårdförlopp kräver att gemensamma definitioner av mätpunkter och urval, rutiner för registreringar och avvikelser etc. fastställs, tillsammans med metoder, anvisningar och tillämpningar av regelverk i nära samarbete med landstingen, RCC och Socialstyrelsen.

Det är en väsentlig aktivitet i utvecklingen av de stödprocesser som behövs för en kvalitetssäkrad registrering och uppföljning av vårdförloppen i landstingens IT-stöd. Dessa måste omfatta hela vårdförloppet, oberoende av gränsövergångar mellan system och/eller utförare.

I den nationella uppföljningen under 2016 kommer mätpunkterna ”beslut om välgrundad misstanke” och ”start av första behandling” att vara obligatoriska. Dessa mätpunkter ska även kunna användas av andra intressenter som exempelvis kvalitetsregister via INCA-plattformen.

Den uppföljning som idag finns som stöd för verksamhetsutveckling i landstingen kommer att utvecklas och anpassas specifikt för införandet av standardiserade vårdförlopp. Nuvarande uppföljning i den nationella väntetidsdatabasen utgör ett viktigt verktyg för att kunna se om, och i så fall förstå hur, tillgängligheten för övriga patienter ev. kan komma att förändras vid införandet av standardiserade vårdförlopp.