Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Klicka på kartan för att byta landsting

Vårdgarantiläge

Region Uppsala

Byt region/landsting
89%

Telefontillgänglighet Primärvård

89% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
87%

Läkarbesök Primärvård

87% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
74%

Första besök i specialiserad vård

74% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
71%

OPERATION/ÅTGÄRD

71% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
Landstinget i Uppsala län Logo
 • Resultat primärvård
 • 018-617 15 02
 • Resultat specialiserad vård
 • 018 – 611 65 81

Sammanställning Region Uppsala

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Region Uppsala:
86 248
Alla landsting:
1 975 793
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, hösten 2017
Uppsala : 91 337
Alla landsting : 1 983 840
 • 86%
 • 89%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 89% (Alla landsting: 86%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, hösten 2017
Uppsala : 86%
Alla landsting : 89%

Resultaten avser våren 2018

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Region Uppsala:
14 313
Alla landsting:
199 405
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, juli 2018
Uppsala: 12 695
Alla landsting : 239 089
 • 91%
 • 87%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 87% (Alla landsting: 91%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, juli 2018
Uppsala : 89%
Alla landsting : 93%

Resultaten avser augusti 2018

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Region Uppsala:
11 076
Alla landsting:
303 049
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. Juli 2018
Uppsala: 10 915
Alla landsting : 298 522
 • 74%
 • 74%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 74% (Riket: 74%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Juli 2018
Uppsala:80
Alla landsting : 77%

Resultaten avser augusti 2018

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Region Uppsala:
4 982
Alla landsting:
141 798
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). Juli 2018
Uppsala: 4 832
Alla landsting : 136 859
 • 60%
 • 71%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 71% (Alla landsting: 60%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Juli 2018
Uppsala:76%
Alla landsting : 65%

Resultaten avser augusti 2018

Väntat mindre än 60 dagar

Här visas andelen patienter som fått ett förstabesök respektive operation/åtgärd inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Fördjupade resultat om Väntat mindre än 60 dagar

Måluppfyllelse förstabesök

 • 66%
 • 57%
 • 57% (Alla landsting: 66%)
Andel patienter som fått ett förstabesök till specialiserad vård inom 60 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är 69 procent eller lägre för aktuell månad.

Måluppfyllelse operation/åtgärd

 • 60%
 • 51%
 • 51% (Alla landsting: 60%)
Andel patienter som fått sin operation/åtgärd inom 60 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är 69 procent eller lägre för aktuell månad.

Resultaten avser augusti 2018

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning eller behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar.

Fördjupade resultat om Barn och unga med psykisk ohälsa

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 94%
 • 94% (Alla landsting: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 96%
 • 96% (Alla landsting: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016

Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Resultaten är uppdelade på somatisk och psykiatrisk slutenvård. Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultaten nedan avser antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Fördjupade resultat om Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Överbeläggning

Somatik
6,6
Somatik Sverige
5,3
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

Somatik
4,3
Somatik Sverige
3
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Resultaten avser augusti 2018