Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vårdgarantiläge

Alla landsting

Byt region/landsting
89%

Telefontillgänglighet Primärvård

89% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
89%

Läkarbesök Primärvård

89% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
82%

Första besök i specialiserad vård

82% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
75%

OPERATION/ÅTGÄRD

75% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer

Sammanställning Alla landsting

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Alla landsting:
1 983 840
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2017
Alla landsting : 2 105 995
 • 89%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • (Alla landsting: 89%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2017
Alla landsting : 88%

Resultaten avser hösten 2017

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Alla landsting:
223 426
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2017
Alla landsting : 233 722
 • 89%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • (Alla landsting: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2017
Sverige : 0%
Alla landsting : 89%

Resultaten avser hösten 2017

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Alla landsting:
297 631
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. Oktober 2017
Alla landsting : 317 243
 • 82%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • (Riket: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Oktober 2017
Alla landsting : 80%

Resultaten avser november 2017

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Alla landsting:
131 735
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). Oktober 2017
Alla landsting : 134 829
 • 75%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • (Alla landsting: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Oktober 2017
Alla landsting : 72%

Resultaten avser november 2017

Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Resultaten är uppdelade på somatisk och psykiatrisk slutenvård. Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultaten nedan avser antal överbeläggningar per hundar disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Fördjupade resultat om Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Överbeläggning

Somatik
-1
Somatik Sverige
4,3
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

Somatik
-1
Somatik Sverige
2
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Resultaten avser november 2017