Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Utskrivningsklara patienter på sjukhus

En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare inom slutna vården har bedömt att patienten inte längre är i behov av vård på enhet inom den slutna vården.

Läs mer om vad som mäts och hur.

Under åren 2014 - 2016 gjordes mätningen på alla avslutade vårdtillfällen där patienten var 65 år eller äldre vid utskrivningen. Från 2017 görs inget sådant åldersurval.

Nu visas också utfall för den slutna psykiatriska vården. För flertalet län finns data från 1 januari 2017 och framåt. För Stockholms län saknas tills vidare tekniska förutsättningar för att kunna samla in och redovisa data.

Utfallet i indikatorn "andel vårdplatser belagada av utskrivningsklara patienter" redovisas i en egen graf som nås med klick på fliken Platser. Det kan bara ses på länsnivå och för tillfället visas bara data t o m april 2018, då vi har eftersläpning i rapporteringen av disponibla vårdplatser.

Användare av Explorer och Google som webbläsare kan för närvarande ha problem med att göra urval för att se graferna. Tills vidare rekommenderas användning av annan webbläsare, som exempelvis Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.

Flera län befinner sig i systembyten och kan för tillfället inte redovisa några data. Per juli finns resultat för 18 län. Saknas gör Skåne, Östergötland och Blekinge. 

Laddar in data...

Översikt

Exportera till Excel
Län/Kommun Antal vårdtillfällen Summa dagar Medelvårdtid som utskrivningsklar Andel platser belagda
av utskrivningsklara (%)