Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Utskrivningsklara patienter på sjukhus

En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare inom slutna vården har bedömt att patienten inte längre är i behov av vård på enhet inom den slutna vården.

Läs mer om vad som mäts och hur.

Under åren 2014 - 2016 gjordes mätningen på alla avslutade vårdtillfällen där patienten var 65 år eller äldre vid utskrivningen. Från 2017 görs inget sådant åldersurval.

Utfall för den slutna psykiatriska vården visas separat. För flertalet län finns data från 1 januari 2017 och framåt. För Stockholms län saknas tills vidare tekniska förutsättningar för att kunna samla in och redovisa data för psykiatrin.

Utfallet i indikatorn "andel vårdplatser belagada av utskrivningsklara patienter" redovisas i en egen graf som nås med klick på fliken Platser. Det kan bara ses på länsnivå.

Observera att den genomsnittliga vårdtid som visas här bygger på de vårdtillfällen då patienten varit utskrivningsklar minst 1 dag. I flera län används indikatorn som underlag för beräkning av det kommunala betalningsansvaret. I regel inkluderas då även vårdtillfällen där patienten blev utskriven den dag hen blev utskrivningsklar. Utfallet kan då inte jämföras med den vårdtid i genomsnitt som utskrivningsklar som visas här.   

Per oktober saknas data från Skåne och Västra Götaland. Skåne befinner sig i systembyte och har inte rapporterat sedan januari 2018. Västra Götaland är också inne i ett systembyten och kan inte visa data efter juli 2018.

Laddar in data...

Översikt

Exportera till Excel
Län/Kommun Antal vårdtillfällen Summa dagar Medelvårdtid som utskrivningsklar Andel platser belagda
av utskrivningsklara (%)