Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vårdgarantiläge

Landstinget Sörmland

Byt region/landsting
92%

Telefontillgänglighet Primärvård

92% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
91%

Läkarbesök Primärvård

91% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
81%

Första besök i specialiserad vård

81% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
77%

OPERATION/ÅTGÄRD

77% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
Landstinget Sörmland Logo

Sammanställning Landstinget Sörmland

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Landstinget Sörmland:
77 893
Alla landsting:
1 983 840
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2017
Sörmland : 88 142
Alla landsting : 2 105 995
 • 89%
 • 92%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 92% (Alla landsting: 89%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2017
Sörmland : 84%
Alla landsting : 88%

Resultaten avser hösten 2017

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Landstinget Sörmland:
12 235
Alla landsting:
168 541
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, november 2017
Sörmland: 13 593
Alla landsting : 180 605
 • 88%
 • 91%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 91% (Alla landsting: 88%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, november 2017
Sörmland : 91%
Alla landsting : 86%

Resultaten avser december 2017

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Landstinget Sörmland:
8 704
Alla landsting:
296 834
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. November 2017
Sörmland: 8 648
Alla landsting : 297 631
 • 81%
 • 81%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 81% (Riket: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. November 2017
Sörmland:80
Alla landsting : 82%

Resultaten avser december 2017

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Landstinget Sörmland:
4 050
Alla landsting:
132 445
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). November 2017
Sörmland: 4 049
Alla landsting : 131 735
 • 74%
 • 77%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 77% (Alla landsting: 74%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. November 2017
Sörmland:78%
Alla landsting : 75%

Resultaten avser december 2017

Väntat mindre än 60 dagar

Här visas andelen patienter som fått ett förstabesök respektive operation/åtgärd inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Fördjupade resultat om Väntat mindre än 60 dagar

Måluppfyllelse förstabesök

 • 75%
 • 71%
 • 71% (Alla landsting: 75%)
Andel patienter som fått ett förstabesök till specialiserad vård inom 60 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är 69 procent eller lägre för aktuell månad.

Måluppfyllelse operation/åtgärd

 • 72%
 • 49%
 • 49% (Alla landsting: 72%)
Andel patienter som fått sin operation/åtgärd inom 60 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är 69 procent eller lägre för aktuell månad.

Resultaten avser december 2017

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. Målet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 procent en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Fördjupade resultat om Barn och unga med psykisk ohälsa

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 84%
 • 84% (Alla landsting: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 88%
 • 88% (Alla landsting: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016

Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Resultaten är uppdelade på somatisk och psykiatrisk slutenvård. Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultaten nedan avser antal överbeläggningar per hundar disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Fördjupade resultat om Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Överbeläggning

Somatik
10
Somatik Sverige
4,4
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

Somatik
2,2
Somatik Sverige
2,2
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Resultaten avser december 2017