Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vårdgarantiläge

Region Örebro län

Byt region/landsting
84%

Telefontillgänglighet Primärvård

84% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
90%

Läkarbesök Primärvård

90% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
70%

Första besök i specialiserad vård

70% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
57%

OPERATION/ÅTGÄRD

57% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
Region Örebro län Logo
 • Resultat primärvård
 • 019-602 77 20
 • Resultat specialiserad vård
 • 019-602 73 47

Sammanställning Region Örebro län

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Region Örebro län:
55 941
Alla landsting:
317 481
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, juli 2017
Örebro : 46 854
Alla landsting : 305 312
 • 91%
 • 84%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 84% (Alla landsting: 91%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, juli 2017
Örebro : 81%
Alla landsting : 89%

Resultaten avser augusti 2017

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Region Örebro län:
15 519
Alla landsting:
202 205
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, juli 2017
Örebro: 12 001
Alla landsting : 181 438
 • 90%
 • 90%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 90% (Alla landsting: 90%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, juli 2017
Örebro : 93%
Alla landsting : 92%

Resultaten avser augusti 2017

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Region Örebro län:
11 557
Alla landsting:
349 019
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. Augusti 2017
Örebro: 11 613
Alla landsting : 318 564
 • 75%
 • 70%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 70% (Riket: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Augusti 2017
Örebro:70
Alla landsting : 72%

Resultaten avser september 2017

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Region Örebro län:
6 131
Alla landsting:
148 824
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). Augusti 2017
Örebro: 5 972
Alla landsting : 134 114
 • 67%
 • 57%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 57% (Alla landsting: 67%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Augusti 2017
Örebro:52%
Alla landsting : 62%

Resultaten avser september 2017

Väntat mindre än 60 dagar

Här visas andelen patienter som fått ett förstabesök respektive operation/åtgärd inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Fördjupade resultat om Väntat mindre än 60 dagar

Måluppfyllelse förstabesök

 • 65%
 • 57%
 • 57% (Alla landsting: 65%)
Andel patienter som fått ett förstabesök till specialiserad vård inom 60 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är 69 procent eller lägre för aktuell månad.

Måluppfyllelse operation/åtgärd

 • 57%
 • 40%
 • 40% (Alla landsting: 57%)
Andel patienter som fått sin operation/åtgärd inom 60 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är 69 procent eller lägre för aktuell månad.

Resultaten avser september 2017

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. Målet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 procent en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Fördjupade resultat om Barn och unga med psykisk ohälsa

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 92%
 • 92% (Alla landsting: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 93%
 • 93% (Alla landsting: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016

Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Resultaten är uppdelade på somatisk och psykiatrisk slutenvård. Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultaten nedan avser antal överbeläggningar per hundar disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Fördjupade resultat om Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Överbeläggning

Somatik
3,5
Somatik Sverige
3,8
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

Somatik
1,3
Somatik Sverige
1,9
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Resultaten avser september 2017