Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vårdgarantiläge

Region Jämtland Härjedalen

Byt region/landsting
88%

Telefontillgänglighet Primärvård

88% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
83%

Läkarbesök Primärvård

83% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
58%

Första besök i specialiserad vård

58% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
64%

OPERATION/ÅTGÄRD

64% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
Region Jämtland Härjedalen Logo
 • Resultat primärvård
 • 063-142476
 • Resultat specialiserad vård
 • 063-15 39 34

Sammanställning Region Jämtland Härjedalen

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Region Jämtland Härjedalen:
32 592
Alla landsting:
1 983 840
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2017
Jämtland Härjedalen : 25 715
Alla landsting : 2 105 995
 • 89%
 • 88%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 88% (Alla landsting: 89%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2017
Jämtland Härjedalen : 85%
Alla landsting : 88%

Resultaten avser hösten 2017

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Region Jämtland Härjedalen:
3 051
Alla landsting:
223 195
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2017
Jämtland Härjedalen: 3 564
Alla landsting : 233 722
 • 89%
 • 83%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 83% (Alla landsting: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2017
Jämtland Härjedalen : 88%
Alla landsting : 89%

Resultaten avser hösten 2017

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Region Jämtland Härjedalen:
4 986
Alla landsting:
317 243
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. September 2017
Jämtland Härjedalen: 5 509
Alla landsting : 316 412
 • 80%
 • 58%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 58% (Riket: 80%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. September 2017
Jämtland Härjedalen:51
Alla landsting : 74%

Resultaten avser oktober 2017

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Region Jämtland Härjedalen:
2 756
Alla landsting:
134 829
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). September 2017
Jämtland Härjedalen: 2 749
Alla landsting : 133 068
 • 72%
 • 64%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 64% (Alla landsting: 72%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. September 2017
Jämtland Härjedalen:55%
Alla landsting : 65%

Resultaten avser oktober 2017

Väntat mindre än 60 dagar

Här visas andelen patienter som fått ett förstabesök respektive operation/åtgärd inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Fördjupade resultat om Väntat mindre än 60 dagar

Måluppfyllelse förstabesök

 • 64%
 • 53%
 • 53% (Alla landsting: 64%)
Andel patienter som fått ett förstabesök till specialiserad vård inom 60 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är 69 procent eller lägre för aktuell månad.

Måluppfyllelse operation/åtgärd

 • 0%
 • 34%
 • 34% (Alla landsting: 0%)
Andel patienter som fått sin operation/åtgärd inom 60 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är 69 procent eller lägre för aktuell månad.

Resultaten avser september 2017

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. Målet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 procent en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Fördjupade resultat om Barn och unga med psykisk ohälsa

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 72%
 • 72% (Alla landsting: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 0%
 • 0% (Alla landsting: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016

Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Resultaten är uppdelade på somatisk och psykiatrisk slutenvård. Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultaten nedan avser antal överbeläggningar per hundar disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Fördjupade resultat om Överbeläggning och utlokalisering av patienter

Överbeläggning

Somatik
5,2
Somatik Sverige
4,3
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

Somatik
0,9
Somatik Sverige
1,9
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Resultaten avser oktober 2017