Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

 • Alla landsting får del av kömiljarden 2013

  Alla landsting har uppfyllt något av de kriterier som krävs för att få ta del av 2013 års fördelning av kömiljarden.

  2014-12-10

  Läs mer
 • Plan för samordnade kunskapsstödjande insatser på området psykisk ohälsa

  I en första delrapport från Socialstyrelsen presenteras en plan för samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Till grund för rapporten ligger bland annat kommuners och landstings synpunkter, förslag och idéer kring vilka insatser som behövs framöver.

  2014-12-10

  Läs mer
 • Tillgänglighet inom första linjen - en delrapport om utvecklingsarbetet 2013

  Under 2013 påbörjades ett utvecklingsarbete med 17 verksamheter från kommuner och landsting som ansvarar för barn och unga med psykisk ohälsa.

  2014-12-10

  Läs mer
 • Uppföljningsmodell för vårdplaner inom barn- och ungdomspsykiatrin

  Nu finns en webbfilm som handlar om arbetet med att ta fram en modell för uppföljning av vårdplaner.

  2014-12-10

  Läs mer
 • Att mäta och planera för en välfungerande sjukvård

  I en skrift från RKA och SKL beskrivs hur hälso- och sjukvårdens planering kan förbättras genom att ta fram och analysera data, hur planerna kan användas för styrning och hur resultatet av arbetet kan följas upp på olika nivåer.

  2014-12-10

  Läs mer
 • Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och kömiljarden?

  Antalet vårdcentraler och besök inom primärvården har ökat men kontinuiteten kan fortsatt förbättras. I den specialiserade vården har köerna kortats, men en av tio väntar över 90 dagar. Det visar en ny rapport från Vårdanalys om tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

  2014-12-10

  Läs mer
 • Vårdgaranti och kömiljard, uppföljning 2013 - ny rapport från Socialstyrelsen

  Rapporten presenterar utvecklingen av väntetider under 2013. Den redovisar även hur väl landstingen uppfyllt prestationskraven i kömiljarden och vilken ersättning de fått. Rapporten redovisar även en kartläggning av hur vårdcentraler tillämpar vårdgarantin.

  2014-12-10

  Läs mer
 • Bättre flöde i vården

  I syfte att stötta landstingen och regionerna i arbetet för en säker och tillgänglig vård har Sveriges Kommuner och Landsting fått i uppdrag att genomföra ett nationellt samordningsprojekt. Samtliga landsting/regioner har anmält intresse och i maj 2014 startade projektet Bättre flöde i vården.

  2014-12-10

  Läs mer
 • Lätt att få träffa läkare i primärvården

  91 procent av de patienter som behövde träffa en läkare i primärvården fick sitt besök inom vårdgarantins tidsgräns som är sju dagar. Det visar den senaste mätningen som gjordes i oktober månad.

  2014-12-10

  Läs mer
 • De första uppgifterna för ett standardiserat vårdförlopp har rapporterats

  Nu har den första rapporteringen av uppgifter för standardiserat vårdförlopp (SVF) registrerats i den nationella databasen. Läs mer

  2015-10-13

  Läs mer