Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

 • Patientens väg genom vården - väntetidsuppföljning med stöd av patientregistret?

  I en ny rapport har Socialstyrelsen tittat på hur ett system för att följa upp väntetider på nationell nivå med stöd av patientregistret kan utformas.

  2013-12-19

  Läs mer
 • Ny rapport om väntetider på landets akutmottagningar

  Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av väntetiderna på Sveriges 70 sjukhusbundna akutmottagningar.

  2013-12-19

  Läs mer
 • Nya resultat från primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin och kömiljarden

  Nu finns resultat från årets höstmätning inom primärvården, liksom oktoberresultaten från de särskilda satsningarna Barn och unga med psykisk ohälsa och Kömiljarden.

  2014-01-08

  Läs mer
 • Nya resultat från den specialiserade vården

  Resultat från uppföljningen av besök och operation/åtgärd inom den specialiserade vården finns nu för oktober månad.

  2013-12-19

  Läs mer
 • Rapport från Socialstyrelsen om väntetider inom cancervården

  I delrapporten Väntetider i cancervården - väntetider från remiss till behandling i cancervården presenteras väntetidssituationen för cancerpatienter i Sverige.

  2013-12-19

  Läs mer
 • Månadsuppföljning inom primärvården

  Nu finns månadsresultat från primärvården på nya väntetider.se. För första gången redovisas månadsresultat för de landsting/regioner som utöver vår- och höstmätningarna även rapporterar månadsvis.

  2013-12-19

  Läs mer
 • Socialstyrelsen presenterar ny rapport om tillgänglighetssatsningen för barn och unga

  Socialstyrelsen följer kontinuerligt upp väntetidsutvecklingen inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I en ny rapport presenteras uppföljningen av landstingens insatser 2012.

  2013-12-19

  Läs mer
 • Lägesbild - mätpunkter inom barn- och ungdomspsykiatrin inför 2014

  Utvecklingsarbetet med att ta fram mätpunkter för upprättad och utvärderad vårdplan inom barn-och ungdomspsykiatrin är nu inne i sitt slutskede.

  2013-12-19

  Läs mer
 • Led i helheten - delrapport november 2012

  Delrapporten Led i helheten är ett diskussionsunderlag som beskriver några av de samverkansprojekt som pågick under 2012 och som syftar till att det ska bli lättare att följa patientens kontakter med vården.

  2013-12-19

  Läs mer
 • 18 landsting får ta del av 214 miljoner kr

  En majoritet av landstingen/regionerna, 18 stycken, nådde antingen ett eller båda målen inom tillgänglighetssatsningen för barn och unga med psykisk ohälsa under 2012.

  2013-12-19

  Läs mer
 • Särskild satsning för barn och unga med psykisk ohälsa 2013

  Den särskilda satsningen för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa ingår i Psykiatriöverenskommelsen 2013. Tidigare ingick satsningen i den så kallade Kömiljardsöverenskommelsen. För 2013 gäller samma grundläggande krav och beräkningsmodell som gällde för 2012 och som finns beskrivet i Kömiljardsöverenskommelsen 2012.

  2013-12-19

  Läs mer
 • Information om kömiljardsöverenskommelsen 2013

  Sveriges Kommuner och Landsting har i Kömiljarden 2013 kommit överens med regeringen om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Syftet är att genom ekonomiska incitament uppmuntra och stärka tillgänglighetsarbetet i landstingen/regionerna.

  2013-12-19

  Läs mer